โรงเรียนการไปรษณีย์ รับ 180 คน

          โรงเรียนการไปรษณีย์เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 180 คนรับสมัครที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 6-19 พฤษภาคม 2552
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.สัญชาติไทย
          2.เพศหญิงโสด เพศชายผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
          3.มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร(เกิดระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2527ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2535)
          4.ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          5.เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
          6.มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคต่อไปนี้
          6.1โรคเรื้อน
          6.2วัณโรคในระยะอันตราย
          6.3โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
          6.4โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
          7.ไม่เป็นผู้อยู่ในระยะพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อนหรือต้องหาคดีอาญา อันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
          8.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
          9.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
          10.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยจากหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท
          11.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

          คุณวุฒิการศึกษา
          -สำเร็จหลักสูตรม.6 หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์)เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
          -ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว (เพศชาย)

          หลักฐานการสมัคร
          -บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
          -รูปถ่ายหน้าตรงสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก/แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 2 รูป
          -ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 250 บาท


          วิธีการสอบคัดเลือก
          สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การทดสอบทัศนคติ และการสอบสัมภาษณ์(เมื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน)
          การสอบข้อเขียนจัดขึ้นที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-16.30 น.

          ประกาศผลสอบ
          วันที่ 14 สิงหาคม 2552 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.com

          ระยะเวลาการศึกษา
          1 ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)
          -ภาควิชาการ (9.5 เดือน) ได้แก่ ภาควิชาทั่วไป ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชากฎหมาย ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาควิชาการไปรษณีย์และบริการการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการตลาด
          -ภาคปฏิบัติ (2.5 เดือน) ฝึกปฏิบัติระบบงานไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์


          เงื่อนไข
          ในระหว่างการศึกษาหากออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดก่อนสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดไว้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม (ยกเว้นกรณีมีปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือถึงแก่ความตาย หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเห็นสมควรให้ออกได้) ผู้ค้ำประกันยินยอมชดใช้เงินให้แก่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
          เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการไปรษณีย์และเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดไม่ครบ 3 ปีบริบูรณ์หรือต้องออกจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต) ผู้ค้ำประกันจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเป็นจำนวนเงินปีละ 50,000 บาท
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในอัตราเงินเดือน 7,680 บาท


          สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thailandpost.com หร