โรงเรียนการไปรษณีย์ รับ 180 คน

          โรงเรียนการไปรษณีย์เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 180 คนรับสมัครที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 6-19 พฤษภาคม 2552
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.สัญชาติไทย
          2.เพศหญิงโสด เพศชายผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
          3.มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร(เกิดระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2527ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2535)
          4.ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          5.เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
          6.มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคต่อไปนี้
          6.1โรคเรื้อน
          6.2วัณโรคในระยะอันตราย
          6.3โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
          6.4โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
          7.ไม่เป็นผู้อยู่ในระยะพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อนหรือต้องหาคดีอาญา อันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
          8.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
          9.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
          10.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยจากหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท
          11.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

          คุณวุฒิการศึกษา
          -สำเร็จหลักสูตรม.6 หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์)เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
          -ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว (เพศชาย)

          หลักฐานการสมัคร
          -บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
          -รูปถ่ายหน้าตรงสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก/แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 2 รูป
          -ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 250 บาท


          วิธีการสอบคัดเลือก
          สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การทดสอบทัศนคติ และการสอบสัมภาษณ์(เมื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน)
          การสอบข้อเขียนจัดขึ้นที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-16.30 น.

          ประกาศผลสอบ
          วันที่ 14 สิงหาคม 2552 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.com

          ระยะเวลาการศึกษา
          1 ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)
          -ภาควิชาการ (9.5 เดือน) ได้แก่ ภาควิชาทั่วไป ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชากฎหมาย ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาควิชาการไปรษณีย์และบริการการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการตลาด
          -ภาคปฏิบัติ (2.5 เดือน) ฝึกปฏิบัติระบบงานไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์


          เงื่อนไข
          ในระหว่างการศึกษาหากออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดก่อนสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดไว้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม (ยกเว้นกรณีมีปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือถึงแก่ความตาย หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเห็นสมควรให้ออกได้) ผู้ค้ำประกันยินยอมชดใช้เงินให้แก่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
          เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการไปรษณีย์และเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดไม่ครบ 3 ปีบริบูรณ์หรือต้องออกจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต) ผู้ค้ำประกันจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเป็นจำนวนเงินปีละ 50,000 บาท
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในอัตราเงินเดือน 7,680 บาท


          สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thailandpost.com หรือขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์