การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท 22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เรียนโด

บทคัดย่อ
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา
ท 22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิด ประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC
มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้แผนผังความคิดประกอบ
การสอนอ่านแบบ CIRC พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท 22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท 22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิดประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 3) ศึกษาเจตคติต่อการอ่านจับใจความสำคัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิด ประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ และ 4) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิดประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 35 คน เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 7 ชนิด คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิดประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา ท 22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบประเมินแผนการจัด
การเรียนรู้พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ รายวิชา ท 22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิดประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC แบบทดสอบในแผน
การจัดการเรียนรู้ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิดประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC ในการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา ท 22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา
ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบประเมินเจตคติต่อการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิดประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC แบบวัดความคงทน
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิดประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิดประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC
๒๕
ผลการวิจัยพบว่า
1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้แผนผังความคิด ประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท 22101 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 0.8394 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 83.94
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา
ท 22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิด ประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เจตคติต่อการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิดประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิด ประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ พบว่า กิจกรรม
การเรียนรู้ดังกล่าว ทำให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ สามารถระลึกถึงความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
หรือยังคงจดจำหลังจากที่เรียนไปแล้ว เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ ผลการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนเพิ่มร้อยละ 2.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ คะแนนลดลงได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์