เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม
เรื่อง ... กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์

http://bp0.blogger.com/_sO0Z4Hv1rps/SB05Uik7F9I/AAAAAAAAAEQ/We0FTIpJ0ao/s1600-h/cookies.jpg1.ชื่อเกม       รู้จักกฎผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.วัตถุประสงค์  เพื่อให้สมาชิกรู้จักกฎ  10 ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
3.จำนวนผู้เล่น  ไม่เกิน  32  คน
4.สถานที่        ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์   1. บัตรคำกฎข้อละ 1 ใบ แบ่งเป็น 4 สี สีละ 10 ใบ
                       (เป็นกฎข้อละ  1 ใบ)
                    2. กระดาษกาวหรือบลูแทก
6.ระยะเวลา      3 – 5 นาที
                          7.วิธีเล่น         1. หัวหน้าหมวดติดบัตรคำกฎไว้รอบห้อง หรือบริเวณเก้าอี้ ฝาผนัง  สลับคละสี ระยะห่างกัน
                                                 พอสมควร
                                             2. ให้สมาชิกไปหาบัตรคำเหล่านั้นโดยต้องเป็นสีเดียวกันทั้งหมู่  หมู่ไหนหาครบก่อนชนะ
                                             3. ให้หมู่ที่หาครบอ่านบัตรคำแต่ละข้อ
                                             4.ให้สมาชิกอ่านบัตรคำ
                          8.กติกา         หมู่ไหนหาครบก่อนชนะ
                          9.สรุปเกม       1.สมาชิกรู้จักกฎ  10  ข้อของผู้บำเพ็ญประโยชน์
                                             2.สมาชิกมีความสามัคคีกัน ในการช่วยกันหาบัตรคำ
                                                (ใช้เป็นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน)

  http://bp0.blogger.com/_sO0Z4Hv1rps/SB05Uik7F9I/AAAAAAAAAEQ/We0FTIpJ0ao/s1600-h/cookies.jpg

1. ชื่อเกม      ความหมายของกฎผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.วัตถุประสงค์   1.ให้สมาชิกรู้จักกฎ  10  ข้อ
                    2.สมาชิกเข้าใจความหมายของกฎผู้บำเพ็ญประโยชน์
3.จำนวนผู้เล่น  ไม่เกิน  32  คน
4.สถานที่        ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์   1.กระดาษขนาด A4  หมู่ละ  1 แผ่น
                    2.ปากกาเมจิก
                                              3.บัตรคำกฎ   10 ข้อ
                           6.ระยะเวลา     5 นาที
                           7.วิธีเล่น        1.ให้สมาชิกแต่ละหมู่หาความสัมพันธ์ของกฎ 10 ข้อกับอาหาร ธรรมชาติ สี ดอกไม้
                                                 ยกตัวอย่าง พร้อมเหตุผลมาข้อละ 1 ชนิด เช่น หมู่ 1 เรื่องอาหารที่สอดคล้องกับกฎ 
                                                 เลือกผัดผักรวมมิตรสัมพันธ์กับกฎข้อ 4 (เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับ
                                                 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ)  หมู่ที่ 2  เรื่องดอกไม้ เลือกดอกมะเขือสัมพันธ์กับข้อ 5
                                                 (สุภาพอ่อนน้อม)
                                               2.ให้แต่ละหมู่นำเสนอพร้อมให้เหตุผล
                            8.กติกา          -
                            9.สรุปเกม       1.สมาชิกมีความเข้าใจว่ากฎสัมพันธ์ทุก ๆ สิ่งที่อยู่รอบตัว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต
                                               2.สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์
                                               3.สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม

http://bp0.blogger.com/_sO0Z4Hv1rps/SB05Uik7F9I/AAAAAAAAAEQ/We0FTIpJ0ao/s1600-h/cookies.jpg

1.ชื่อเกม       เกมบทบาทสมมติเรื่องกฎ
2.วัตถุประสงค์   1.เพื่อให้สมาชิกรู้และเข้าใจความหมายของกฎ
                    2.สมาชิกนำไปปฏิบัติได้
3.จำนวนผู้เล่น  ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
4.สถานที่        ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์   1.อุปกรณ์ประกอบการเล่น 4 ชุด ชุดละ 3-4 ชนิด ต่างกันเช่น หมู่ 1 ปากกา  หมวก
                      เครื่องคิดเลข  ส้ม หมู่ 2 มีด หนังสือ ถุงพลาสติก แว่นตา เป็นต้น
                    2.บัตรคำสั่งให้แสดงบทบาทสมมติด้วยอุปกรณ์ที่ให้มาให้สัมพันธ์กับกฎ ข้อ……. จำนวน  4 ใบ 
                       (หมู่ละ  1 ใบ)
                           6.ระยะเวลา      ให้เวลาซ้อม  2 นาที  แสดงหมู่ละไม่เกิน  2 นาที
                           7.วิธีเล่น          1.หัวหน้าหมวดเรียกให้หัวหน้าหมู่เลือกอุปกรณ์หมู่ละ 1 ชุด  พร้อมบัตร คำสั่ง 1 ใบ  
                                               2.ให้สมาชิกแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติด้วยอุปกรณ์ที่แจกให้  โดยให้สัมพันธ์กับกฎตามที่ระบุ
                                                  ในบัตรคำสั่ง (ผูกเป็นเรื่องเดียวกัน)
                                               3.ให้สมาชิกแสดงบทบาทสมมติทีละหมู่  เวลาไม่เกิน 2 นาที ขณะแสดง  ให้หมู่อื่นสังเกตว่า
                                                  บทบาทสมมติสัมพันธ์กับกฎข้อใด        
                                               4.หมู่ที่แสดงเสร็จแล้ว  สมาชิกหมู่อื่นทายว่าแสดงบทบาทสมมติสัมพันธ์กับกฎข้อใดบ้าง  
                                                  (ให้บอกได้ไม่เกิน 4ข้อ)
                                               5.หมู่ที่แสดงเฉลยว่าถูกต้องหรือไม่
                            8.กติกา          ความเห็นแต่ละหมู่อาจไม่เหมือนกัน  หัวหน้าหมวดควรอธิบายเพิ่มเติม
                            9.สรุปเกม       1.  สมาชิกได้แสดงออก
                                               2.  สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจความหมายของกฎ
                                               3.  สมาชิกได้ช่วยกันคิด ช่วยกันลงมือปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์

  http://bp0.blogger.com/_sO0Z4Hv1rps/SB05Uik7F9I/AAAAAAAAAEQ/We0FTIpJ0ao/s1600-h/cookies.jpg  
  1.  ชื่อเกม           เกมทดสอบกฎ 
  2. วัตถุประสงค์       เพื่อให้สมาชิกจำกฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
  3. จำนวนผู้เล่น       ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
  4. สถานที่             ในห้องหรือลาน
  5. สื่อ-อุปกรณ์        บัตรคำกฎแต่ละข้อ  แยกเป็นคำ ๆ หมู่ละ 1 ชุด (ชุดละ 10 ชิ้น)  มีตัวลวง(ใส่ซอง)
  6. ระยะเวลา           5 - 10 นาที
  7. วิธีเล่น               1. สมาชิกเข้าแถวตอนลึก หมู่ละ  1 แถว
                                                       2. หัวหน้าหมวดแจกซองบัตรคำ หมู่ละ  1 ซอง  ให้สมาชิกคนแรกถือ
                                                       3. หัวหน้าหมวดให้สัญญาณ  สมาชิกคนที่  1 วิ่งไปหน้าแถวของตนต่อบัตรคำ  ต่อให้ได้
                                                           ข้อความกฎที่ถูกต้อง
                                                       4. หัวหน้าหมวดให้สัญญาณ  สมาชิกคนที่กำลังต่อบัตรคำ วิ่งกลับมาที่แถว
                                                       5. ตีมือสมาชิกคนต่อไปเพื่อเปลี่ยนไปต่อบัตรคำแทน
                                                       6. สมาชิกคนที่ 2  ทำเช่นเดียวกับสมาชิกคนที่ 1
                             8.  กติกา               1 .เมื่อถึงเวลาพอสมควร ให้หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ตรวจดูว่าถูกต้องหรือไม่
                                                        2. หมู่ไหนเรียงข้อความได้ถูกต้อง ตามลำดับข้อ ในเวลาน้อยที่สุด ชนะ 
                             9.  สรุปเกม            1. สมาชิกได้ทบทวนกฎ
                                                       2. สมาชิกร่วมมือกันทำกิจกรรม  มีความสามัคคี

  http://bp0.blogger.com/_sO0Z4Hv1rps/SB05Uik7F9I/AAAAAAAAAEQ/We0FTIpJ0ao/s1600-h/cookies.jpg

    
  1. ชื่อเกม              เก้าอี้กฎ
  2. วัตถุประสงค์        เพื่อทดสอบสมาชิกในเรื่องกฎ
  3. จำนวนผู้เล่น        ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
  4. สถานที่              ในห้องหรือลาน
  5. สื่อ-อุปกรณ์         เก้าอี้  4  ตัว
  6. ระยะเวลา            7 - 10 นาที
  7. วิธีเล่น               1. สมาชิกเข้าแถวตอนลึก  แถวละ  1 หมู่
                                                       2. เก้าอี้วางหน้าหมู่ละ  1 ตัว  ระยะห่างพอควร  หัวหน้าหมู่ยืนหลังเก้าอี้
                                                       3. สมาชิกแต่ละหมู่นับตามลำดับจากคนหน้าถึงหลังสุด จำหมายเลขของตนเอง
                                                       4. เริ่มเกมที่หัวหน้าหมวด เรียก เช่น หมายเลข 2 – กฎข้อ 5  สมาชิกที่นับเลข 2 
                                                           ของทุกหมู่ วิ่งมานั่งที่เก้าอี้  ท่องกฎข้อ 5  หัวหน้าหมู่ (ซึ่งยืนอยู่หลังเก้าอี้ตรวจดูว่า
                                                           สมาชิกท่องกฎถูกหรือไม่ 
                                                       5. ถ้าหัวหน้าหมวดสั่ง กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้สมาชิกทุกคนของแต่ละหมู่ เกาะเอว
                                                           วิ่งอ้อมเก้าอี้ และร้องเพลง “ผู้บำเพ็ญประโยชน์”  (รวมทั้งหัวหน้าหมู่ด้วย หมู่ไหนร้อง
                                                           เพลงชัดเจน พร้อมเพรียง  หัวหน้าหมวดอาจให้คะแนนเพิ่ม)  
                              8.  กติกา              1. สมาชิกที่ออกมาท่องกฎต้องตรงกับหมายเลขที่นับ
                                                        2. สมาชิกที่ท่องกฎไม่ถูกต้อง ไม่ได้คะแนน
                                                        3. หัวหน้าหมวดพยายามเรียกสมาชิกทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
                              9.  สรุปเกม            1. สมาชิกได้ทบทวนกฎ
                                                        2. หัวหน้าหมู่ต้องจำกฎให้แม่นยำ
                                                        3. สมาชิกทุกคนได้แสดงออก และมีส่วนร่วม
                                                        4.ได้ออกกำลังกาย


สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • ssspoonsak