เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม
เรื่อง ... กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์

http://bp0.blogger.com/_sO0Z4Hv1rps/SB05Uik7F9I/AAAAAAAAAEQ/We0FTIpJ0ao/s1600-h/cookies.jpg1.ชื่อเกม       รู้จักกฎผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.วัตถุประสงค์  เพื่อให้สมาชิกรู้จักกฎ  10 ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
3.จำนวนผู้เล่น  ไม่เกิน  32  คน
4.สถานที่        ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์   1. บัตรคำกฎข้อละ 1 ใบ แบ่งเป็น 4 สี สีละ 10 ใบ
                       (เป็นกฎข้อละ  1 ใบ)
                    2. กระดาษกาวหรือบลูแทก
6.ระยะเวลา      3 – 5 นาที
                          7.วิธีเล่น         1. หัวหน้าหมวดติดบัตรคำกฎไว้รอบห้อง หรือบริเวณเก้าอี้ ฝาผนัง  สลับคละสี ระยะห่างกัน
                                                 พอสมควร
                                             2. ให้สมาชิกไปหาบัตรคำเหล่านั้นโดยต้องเป็นสีเดียวกันทั้งหมู่  หมู่ไหนหาครบก่อนชนะ
                                             3. ให้หมู่ที่หาครบอ่านบัตรคำแต่ละข้อ
                                             4.ให้สมาชิกอ่านบัตรคำ
                          8.กติกา         หมู่ไหนหาครบก่อนชนะ
                          9.สรุปเกม       1.สมาชิกรู้จักกฎ  10  ข้อของผู้บำเพ็ญประโยชน์
                                             2.สมาชิกมีความสามัคคีกัน ในการช่วยกันหาบัตรคำ
                                                (ใช้เป็นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน)

  http://bp0.blogger.com/_sO0Z4Hv1rps/SB05Uik7F9I/AAAAAAAAAEQ/We0FTIpJ0ao/s1600-h/cookies.jpg

1. ชื่อเกม      ความหมายของกฎผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.วัตถุประสงค์   1.ให้สมาชิกรู้จักกฎ  10  ข้อ
                    2.สมาชิกเข้าใจความหมายของกฎผู้บำเพ็ญประโยชน์
3.จำนวนผู้เล่น  ไม่เกิน  32  คน
4.สถานที่        ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์   1.กระดาษขนาด A4  หมู่ละ  1 แผ่น
                    2.ปากกาเมจิก
                                              3.บัตรคำกฎ   10 ข้อ
                           6.ระยะเวลา     5 นาที
                           7.วิธีเล่น        1.ให้สมาชิกแต่ละหมู่หาความสัมพันธ์ของกฎ 10 ข้อกับอาหาร ธรรมชาติ สี ดอกไม้
                                                 ยกตัวอย่าง พร้อมเหตุผลมาข้อละ 1 ชนิด เช่น หมู่ 1 เรื่องอาหารที่สอดคล้องกับกฎ 
                                                 เลือกผัดผักรวมมิตรสัมพันธ์กับกฎข้อ 4 (เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับ
                                                 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ)  หมู่ที่ 2  เรื่องดอกไม้ เลือกดอกมะเขือสัมพันธ์กับข้อ 5
                                                 (สุภาพอ่อนน้อม)
                                               2.ให้แต่ละหมู่นำเสนอพร้อมให้เหตุผล
                            8.กติกา          -
                            9.สรุปเกม       1.สมาชิกมีความเข้าใจว่ากฎสัมพันธ์ทุก ๆ สิ่งที่อยู่รอบตัว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต
                                               2.สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์
                                               3.สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม

http://bp0.blogger.com/_sO0Z4Hv1rps/SB05Uik7F9I/AAAAAAAAAEQ/We0FTIpJ0ao/s1600-h/cookies.jpg

1.ชื่อเกม       เกมบทบาทสมมติเรื่องกฎ
2.วัตถุประสงค์   1.เพื่อให้สมาชิกรู้และเข้าใจความหมายของกฎ
                    2.สมาชิกนำไปปฏิบัติได้
3.จำนวนผู้เล่น  ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
4.สถานที่        ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์   1.อุปกรณ์ประกอบการเล่น 4 ชุด ชุดละ 3-4 ชนิด ต่างกันเช่น หมู่ 1 ปากกา  หมวก
                      เครื่องคิดเลข  ส้ม หมู่ 2 มีด หนังสือ ถุงพลาสติก แว่นตา เป็นต้น
                    2.บัตรคำสั่งให้แสดงบทบาทสมมติด้วยอุปกรณ์ที่ให้มาให้สัมพันธ์กับกฎ ข้อ……. จำนวน  4 ใบ 
                       (หมู่ละ  1 ใบ)
                           6.ระยะเวลา      ให้เวลาซ้อม  2 นาที  แสดงหมู่ละไม่เกิน  2 นาที
                           7.วิธีเล่น          1.หัวหน้าหมวดเรียกให้หัวหน้าหมู่เลือกอุปกรณ์หมู่ละ 1 ชุด  พร้อมบัตร คำสั่ง 1 ใบ  
                                               2.ให้สมาชิกแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติด้วยอุปกรณ์ที่แจกให้  โดยให้สัมพันธ์กับกฎตามที่ระบุ
                                                  ในบัตรคำสั่ง (ผูกเป็นเรื่องเดียวกัน)
                                               3.ให้สมาชิกแสดงบทบาทสมมติทีละหมู่  เวลาไม่เกิน 2 นาที ขณะแสดง  ให้หมู่อื่นสังเกตว่า
                                                  บทบาทสมมติสัมพันธ์กับกฎข้อใด        
                                               4.หมู่ที่แสดงเสร็จแล้ว  สมาชิกหมู่อื่นทายว่าแสดงบทบาทสมมติสัมพันธ์กับกฎข้อใดบ้าง  
                                                  (ให้บอกได้ไม่เกิน 4ข้อ)
                                               5.หมู่ที่แสดงเฉลยว่าถูกต้องหรือไม่
                            8.กติกา          ความเห็นแต่ละหมู่อาจไม่เหมือนกัน  หัวหน้าหมวดควรอธิบายเพิ่มเติม
                            9.สรุปเกม       1.  สมาชิกได้แสดงออก
                                               2.  สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจความหมายของกฎ
                                               3.  สมาชิกได้ช่วยกันคิด ช่วยกันลงมือปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์

  http://bp0.blogger.com/_sO0Z4Hv1rps/SB05Uik7F9I/AAAAAAAAAEQ/We0FTIpJ0ao/s1600-h/cookies.jpg  
  1.  ชื่อเกม           เกมทดสอบกฎ 
  2. วัตถุประสงค์       เพื่อให้สมาชิกจำกฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
  3. จำนวนผู้เล่น       ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
  4. สถานที่             ในห้องหรือลาน
  5. สื่อ-อุปกรณ์        บัตรคำกฎแต่ละข้อ  แยกเป็นคำ ๆ หมู่ละ 1 ชุด (ชุดละ 10 ชิ้น)  มีตัวลวง(ใส่ซอง)
  6. ระยะเวลา           5 - 10 นาที
  7. วิธีเล่น               1. สมาชิกเข้าแถวตอนลึก หมู่ละ  1 แถว
                                                       2. หัวหน้าหมวดแจกซองบัตรคำ หมู่ละ  1 ซอง  ให้สมาชิกคนแรกถือ
                                                       3. หัวหน้าหมวดให้สัญญาณ  สมาชิกคนที่  1 วิ่งไปหน้าแถวของตนต่อบัตรคำ  ต่อให้ได้
                                                           ข้อความกฎที่ถูกต้อง
                                                       4. หัวหน้าหมวดให้สัญญาณ  สมาชิกคนที่กำลังต่อบัตรคำ วิ่งกลับมาที่แถว
                                                       5. ตีมือสมาชิกคนต่อไปเพื่อเปลี่ยนไปต่อบัตรคำแทน
                                                       6. สมาชิกคนที่ 2  ทำเช่นเดียวกับสมาชิกคนที่ 1
                             8.  กติกา               1 .เมื่อถึงเวลาพอสมควร ให้หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ตรวจดูว่าถูกต้องหรือไม่
                                                        2. หมู่ไหนเรียงข้อความได้ถูกต้อง ตามลำดับข้อ ในเวลาน้อยที่สุด ชนะ 
                             9.  สรุปเกม            1. สมาชิกได้ทบทวนกฎ
                                                       2. สมาชิกร่วมมือกันทำกิจกรรม  มีความสามัคคี

  http://bp0.blogger.com/_sO0Z4Hv1rps/SB05Uik7F9I/AAAAAAAAAEQ/We0FTIpJ0ao/s1600-h/cookies.jpg

    
  1. ชื่อเกม              เก้าอี้กฎ
  2. วัตถุประสงค์        เพื่อทดสอบสมาชิกในเรื่องกฎ
  3. จำนวนผู้เล่น        ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
  4. สถานที่              ในห้องหรือลาน
  5. สื่อ-อุปกรณ์         เก้าอี้  4  ตัว
  6. ระยะเวลา            7 - 10 นาที
  7. วิธีเล่น               1. สมาชิกเข้าแถวตอนลึก  แถวละ  1 หมู่
                                                       2. เก้าอี้วางหน้าหมู่ละ  1 ตัว  ระยะห่างพอควร  หัวหน้าหมู่ยืนหลังเก้าอี้
                                                       3. สมาชิกแต่ละหมู่นับตามลำดับจากคนหน้าถึงหลังสุด จำหมายเลขของตนเอง
                                                       4. เริ่มเกมที่หัวหน้าหมวด เรียก เช่น หมายเลข 2 – กฎข้อ 5  สมาชิกที่นับเลข 2 
                                                           ของทุกหมู่ วิ่งมานั่งที่เก้าอี้  ท่องกฎข้อ 5  หัวหน้าหมู่ (ซึ่งยืนอยู่หลังเก้าอี้ตรวจดูว่า
                                                           สมาชิกท่องกฎถูกหรือไม่ 
                                                       5. ถ้าหัวหน้าหมวดสั่ง กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้สมาชิกทุกคนของแต่ละหมู่ เกาะเอว
                                                           วิ่งอ้อมเก้าอี้ และร้องเพลง “ผู้บำเพ็ญประโยชน์”  (รวมทั้งหัวหน้าหมู่ด้วย หมู่ไหนร้อง
                                                           เพลงชัดเจน พร้อมเพรียง  หัวหน้าหมวดอาจให้คะแนนเพิ่ม)  
                              8.  กติกา              1. สมาชิกที่ออกมาท่องกฎต้องตรงกับหมายเลขที่นับ
                                                        2. สมาชิกที่ท่องกฎไม่ถูกต้อง ไม่ได้คะแนน
                                                        3. หัวหน้าหมวดพยายามเรียกสมาชิกทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
                              9.  สรุปเกม            1. สมาชิกได้ทบทวนกฎ
                                                        2. หัวหน้าหมู่ต้องจำกฎให้แม่นยำ
                                                        3. สมาชิกทุกคนได้แสดงออก และมีส่วนร่วม
                                                        4.ได้ออกกำลังกาย


สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 316 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • AAmiita