การพัฒนาชุดการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส22101 ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ทวีปแอฟริกา ม.2

โดย : นางวนิดา  เพ็ชรสูงเนิน

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอน

วิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา  ส22101  ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ทวีปแอฟริกา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอน 

วิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา  ส22101  ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ทวีปแอฟริกา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ที่เรียนโดยวิธีสอนที่ใช้ชุดการเรียนการสอนกับเรียนโดยใช้วิธีสอนโดยแบบปกติ  วิชา สังคมศึกษา  รหัสวิชา  ส22101  เรื่อง ทวีปแอฟริกา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา  ส22101  

ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ทวีปแอฟริกา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มทดลอง  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 39  คน และ

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มควบคุม คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  32  คน  เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่  1) ชุดการเรียนการสอน  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน  5) แบบประเมินความเหมาะสมของชุดการเรียนการสอน  6) แบบประเมินความเหมาะสม

ของแผนการจัดการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ()

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

 

               

ผลการวิจัยพบว่า

                1.  ชุดการเรียนการสอน  วิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา  ส22101  ที่เน้นการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ทวีปแอฟริกา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.45/87.18  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน 

วิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา  ส22101  ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ทวีปแอฟริกา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3.  นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนที่ใช้ชุดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.5  โดยนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนที่ใช้ชุดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ

                4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน  วิชาสังคมศึกษา   รหัสวิชา  ส22101  ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ทวีปแอฟริกา  สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์