โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปภาพของ ssspoonsak

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ไอ ซี ที ขอนแก่น ชั้น2 ตลาดสดเทศบาล1
ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552
ระยะเวลา 2 วัน เวลา 9:00 -15:00 น.

-----------------------------

 • วันเวลา 
      วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552  
      ระยะเวลา 2 วัน เวลา 9:00 -15:00 น.
 • สถานที่อบรม 
      ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ไอ ซี ที ขอนแก่น ชั้น2 ตลาดสดเทศบาล1
      ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
      เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาอะไรก็ได้
      มีความต้องการสร้างสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
      มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
 • ค่าใช้จ่าย
      ค่าอบรม ฟรี
 • จำนวนที่รับ
      60 คน (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
 • ผู้จัดอบรม
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
      มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)
 • การสมัคร
      สมัครออนไลน์
      ให้ลงชื่อ-นามสกุล ที่ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง พร้อมรายละเอียดคือ
       - วิชาที่สอน ระดับชั้น โรงเรียน
       - หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
         (ชื่อของท่านจะปรากฎหลังจากทำการสมัครประมาณ 10 นาทีครับ)
 • ดาวน์โหลด กำหนดการอบรม | แบบตอบรับการอบรม
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม
      - 1 โรงเรียน สามารถส่งครูเข้ารับการอบรมได้เพียง 2 คนเท่านั้น
      - หากสมัครออนไลน์แล้ว จะต้องดาวน์โหลดแบบตอบรับ แล้ว fax. มาที่มูลนิธิฯ เท่านั้น การสมัครเข้าอบรมจึงจะสมบูรณ์
      - หมดเขตรับสมัคร และกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
      - โรงเรียนที่ส่งครูเข้ารับการอบรมจะได้รับมอบโปรแกรม Desktop Author 1 License
      - ภายหลังการอบรม โรงเรียนของท่านจะต้องใช้ โปรแกรม Desktop Author ที่ได้รับแจก ในการจัดทำผลงาน E-Book
        เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และครูที่เข้ารับการอบรมจะต้องส่งผลงาน E-Book จำนวน 2 ผลงาน เข้าร่วมแข่งขันชิงโล่และ
        รางวัล ในกิจกรรมการประกวด E-Book ในเดือนมิถุนายน 2552
 • ผู้ประสานงานการอบรม
      คุณกัญญา ภูมิพิฆเนศ เบอร์โทรศัพท์ 02-6427031 ต่อ 15
 • สมัครแล้วไม่มาอบรม เป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้อื่นที่ต้องการอบรม

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
  วันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2552
  ณ ศูนย์พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ไอ ซี ที ขอนแก่น ชั้น 2 จ.ขอนแก่น

  ลำดับที่     ชื่อ-สกุล     โรงเรียน     จังหวัด
  1 นายประสาท พิมพ์สุข บ้านหนองขามประชาบำรุง ขอนแก่น
  2 นางอุไร แพทย์กิจ บ้านหนองขามประชาบำรุง ขอนแก่น
  3 นายคมกริช บุตรอุดม ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ขอนแก่น
  4 นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ขอนแก่น
  5 นางวิลาสินี โพธิ์นิล เทพศิรินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
  6 นายพิษณุ ชุมยางสิม เทพศิรินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
  7 นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์ ธาตุพนม นครพนม
  8 นายสุรเชษฐ อนุมาตร์ สตึก บุรีรัมย์
  9 คุณรัตนา อนุมาตร์ สตึก บุรีรัมย์
  10 นายธนากร ศรีวิพัฒน์ บ้านตาดรินทอง ชัยภูมิ
  11 นายครรชิต สิงห์นอก บ้านตาดรินทอง ชัยภูมิ
  12 นายสงกรานต์ บุญโสภาพ บ้านหนองกุงใหม่ ชัยภูมิ
  13 นายอดิศักดิ์ เผยศิริ บ้านหนองกุงใหม่ ชัยภูมิ
  14 นายนิคม บัวสิม บ้านหนองคัน ชัยภูมิ
  15 นางรัตนาภรณ์ สิงห์นอก บ้านหนองคัน ชัยภูมิ
  16 นางดาราวรรณ อานันทนสกุล บ้านหนองหิ่น ขอนแก่น
  17 นายวราวุธ สร้อยพิมาย บ้านหนองหิ่น ขอนแก่น
  18 นายวิทยา นนท์นภา บ้านเตาบ่า มหาสารคาม
  19 นางสาวเชนิสา กองวัสสกุลณี บ้านเตาบ่า มหาสารคาม
  20 นางวันเพ็ญ ปัญญาสิงห์ นครขอนแก่น ขอนแก่น
  21 นางรัตนา ฉัตรวรวิทย์ นครขอนแก่น ขอนแก่น
  22 นายกมล อรรคฮาต บ้านดอนยาง ขอนแก่น
  23 นางวนิดา กฤษณะกมล บ้านดอนยาง ขอนแก่น
  24 นายตรีทิพย์ ชัยประทุม บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
  25 นางเพียร ชำนาญ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
  26 นายสมศักดิ์ ด้วงอิ่ม โคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
  27 นายวิเชต ศรีทองคง โคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
  28 นายมรกต อุปนิสากร อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
  29 นางมนัส อุปนิสากร เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
  30 นางวิวรรณ ทางนที เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
  31 นายสยาม บุตรศรี บ้านบะยาว ขอนแก่น
  32 นางบำเพ็ญ จันทร์โสต บ้านบะยาว ขอนแก่น
  33 นางลัดดาวัลย์ ชูแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินนทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
  34 นางสาวมุกดา บรรณบุปผา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินนทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
  35 นางจิรานุช กุลศรี ห้วยหว้าวิทยาคม ขอนแก่น
  36 นางเลิศลักษณ์ ศรีอรรถพรหม ห้วยหว้าวิทยาคม ขอนแก่น
  37 นายฉลอง หินวิเศษ บ้านชาด ขอนแก่น
  38 นางเทวินทร์ ศรีจันทร์หล้า บ้านชาด ขอนแก่น
  39 นางจรัสศรี สิงห์สถิต บ้านห้วยอรุณหินลาด ขอนแก่น
  40 นางสาวสุดารัตน์ แก้วคำแสน บ้านห้วยอรุณหินลาด ขอนแก่น
  41 นางสาวศิริพรรณ ชุติมันตานนท์ บ้านบุตาโฮ - โนนกลาง นครราชสีมา
  42 นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรี เขื่อนลั่น ชัยภูมิ
  43 นางวิจิตรา ทัพซ้าย พัฒนาสามัคคี อำนาจเจริญ
  44 นางสาวสมพร มีมา พัฒนาสามัคคี อำนาจเจริญ
  45 นางสาวอารีรัตน์ แหล่วแซง หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ขอนแก่น
  46 นางจันทร์มณี เขื่อนศิริ หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ขอนแก่น
  47 นายธีระ อาจเอี่ยม บ้านนาอุดม ขอนแก่น
  48 นางสาวธิดารัตน์ วงษา บ้านนาอุดม ขอนแก่น
  49 นางสาวนันทนา สุวรรณปา ขอนแก่นวิทยายน 3 ขอนแก่น
  50 นางสาวจินตนา แก้วคูณ ขอนแก่นวิทยายน 3 ขอนแก่น


  หมายเหตุ : 1. หากรายชื่อของท่านไม่ถูกต้อง ทางผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากรับเอกสารผ่านแฟ็กซ์อาจไม่ชัดเจนนัก
                 2. ในวันที่จะอบรมขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียม file เนื้อหา และ รูปภาพ มาใช้ในการฝึกทำ E-book ด้วย

  สมัครเข้ารับการอบรม นางสาธุตา เลื่อมใส โรงเรียนบ้านหนองป้าน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำชั้นทุกวิชาคะ

  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอส่งครูเข้ารับการอบรม 2 คน คือ
  1. นางสาวนันทนา สุวรรณปา สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 โทรศัพท์ 089-7136139 อีเมล์ nansyn@yahoo.com
  2. นางสาวจินตนา แก้วคูณ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 โทรศัพท์

  สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (E-book)นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรี สอนประจำชั้นทุกวิชา โรงเรียนเขื่อนลั่น ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 089-5817562

  สมัครเข้ารับการอบรม (E-book) นางสาวศิริพรรณ ชุติมันตานนท์ สอนประจำชั้น 5 วิชา โรงเรียนบ้านบุตาโฮ - โนนกลาง ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทร.089-2842591

  ขอสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ นายสมศักดิ์ บุตรโต โรงเรียนบ้านหินลาด ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จชัยภุมิ 36170 สอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-ป.6 044-870340 0872585736

  มีความสนใจอย่างมากที่จะเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อนำความรู้มาฝากนักเรียน นางเตือนใจ บุตรโต โรงเรียนบ้านหนองอ้อต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภุมิ 36170 สอนระดับชั้น ป.4-ม.3 สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย
  044-870377 083-368092

  นายเด่นศักดิ์ สุทธิบาก สอนวิชาฟิสิกส์ ม.6 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอสมัครเข้าอบรม e-book
  โทร 0892746697

  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญขอส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 2 คน คือ
  1. นางมนัส อุปนิสากร ครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย โทรศัพท์ 0854999103
  2. นางวิวรรณ ทางนที ครูชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0868740816

  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ขอสมัคร 1 คน คือ นายมรกต อุปนิสากร ครับ

  สมัครอบรมการสร้างสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book)
  นายสวัสน์ ช่างหล่อ
  วิชาที่สอน ฟิสิกส์ ม.4-6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
  085-0002969

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ขอส่งครูเข้าร่วมเข้ารับการอบรม e-Book โปรแกรม Desktop Author จำนวน 2 คน ได้แก่
  1. นางวิลาสินี โพธิ์นิล วิชาที่สอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ม.4-6 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-4718884
  2. นายพิษณุ ชุมยางสิม วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 086-2420552
  เอกสารการสมัครเข้าอบรมได้ แฟ็กซ์ ส่งมาแล้ว

  น.ส.เชนิสา กองสุวัสสกุลณี สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเตาบ่า อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 สมัครเข้ารับการอบรม e-book

  สมัครอบรมการสร้างสื่อ E - book วันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2552
  วิชาที่สอน สังคมศึกษาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  โรงเรียนธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
  โทร. 0801800610

  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
  ขอสมัครเข้ารับการอบรม e-Book จำนวน 2 คน ได้แก่
  1. นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว
  2. นายคมกริช บุตรอุดม
  แล้วจะส่งเอกสารแบบตอบรับการอบรม ภายในเวลาที่กำหนด
  ขอบคุณมากครับ

  โรงเรียนบ้านหนองคัน ขอส่งครูเข้ารับการอบรม 2 คน คือ นายอดิศักดิ์ เผยศิริ (คอมฯ) และ นางรัตนาภรณ์ สิงห์นอก (ภาษาไทย)

  ขอบคุณมากครับ..เป็นโครงการที่ดีสำหรับครูในส่วนภูมิภาคนะครับ..โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ขอส่งครูเข้ารับการอบรม จำนวน 2 คน คือ นายธนากร ศรีวิพัฒน์ (วิชาภาษาไทย) และ นายครรชิต สิงห์นอก (วิชาสุขศึกษาฯ) ส่วนใบตอบรับจะส่งโทรสารมาภายในระยะเวลากำหนดอีกครั้ง..ขอบคุณมากครับครับ

  เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์สำหรับครูและสถานศึกษาในส่วนภูมิภาคมากครับ..โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ขอส่งครูเข้าอบรม 2 คน คือ 1.นายธนากร ศรีวิพัฒน์ และ 2.นายครรชิต สิงห์นอก สำหรับใบตอบรับจะจัดส่ง FAX ภายในระยะเวลากำหนด..ขอบคุณมากครับ

  ชื่อ ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ สอนในระดับชั้น ม.1- ม. 6 วิชา คอมพิวเตอร์
  รร.พระทองคำวิทยา อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

  สมัครอบรมการสร้างสื่อ E -book วันที่ 23 - 24 พ.ค.2552
  วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  081 - 0560059

  สมัครอบรมการสร้างสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book)
  นางลัดดาวัลย์ ชูแก้ว
  วิชาที่สอน พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
  083-1243163 ส่วนตัว
  045 - 615915 ต่อ 19 โรงเรียน

  เป็นครู ในโรงเรียนสตึก บุรีรัมย์
  สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
  ขอสมัครเข้าอบรบ 1 คนครับ

  นายวิทยา นนท์นภา สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านเตาบ่า อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 081-7999177 สนใจเข้ารับการอบรม e-book ที่ศูนย์ ICT ขอนแก่น

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์

  รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak