การประเมินโครงการรักการอ่าน โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                  การประเมินโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3 

ชื่อผู้ประเมิน        นางสาวมัญชุสา  เพ็ชรชนะ

ปีที่ศึกษา               2558

 

 

                   การประเมินครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  3  เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  3  เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินการของโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  3  และเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  3    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้  ได้แก่  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวนc24cคน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนc13cคนผู้ปกครองนักเรียน  จำนวนc200cคน  และนักเรียน  จำนวนc200cคน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  437  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบประเมินด้านประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  และแบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  ผลการประเมินโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  สรุปได้ดังนี้

                   1.  ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการรักการอ่านโรงเรียน     รัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.71, S.D. = 0.44) 

                   2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.58, S.D. = 0.49) 

                   3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.57, S.D. = 0.48) 

                   4.  ผลการประเมินด้านผลผลิตของการดำเนินโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3 

                    4.1  ผลการประเมินกิจกรรมของโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.52, S.D. = 0.50)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับ  คือ  ข้อ  6)  กิจกรรมอ่านดีมีรางวัล  (= 4.71, S.D. = 0.46)  ข้อ  3)  กิจกรรมยอดนักอ่าน  (= 4.58, S.D. = 0.49)  และ   ข้อ  4)  กิจกรรมวันสำคัญ  (= 4.56, S.D. = 0.49)  แต่ละกิจกรรมปรากฏผล  ดังนี้

                          4.2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.58, S.D. = 0.61) 

                         4.3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนต่อกิจกรรมโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.49, S.D. = 0.69) 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์