39 ทุนพัฒนาข้าราชการ ปริญญาโท-เอก

          ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หรือทุนพัฒนาข้าราชการ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดรับสมัครแล้ว มีจํานวน 37 หน่วย  รวม 39 ทุน 
ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนมีดังนี้
          สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ กรมสรรพากร สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กรมการข้าว สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการขนส่งทางอากาศ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สํานักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมการปกครอง กรมราชทัณฑ์ สํานักงานกิจการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้ มีความประพฤติดี ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสม  และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ  สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อกลับมาเป็นกําลังสําคัญของส่วนราชการ สําหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องไม่เคยได้รับปริญญาโท  หรือเทียบเท่าปริญญาโทในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
          ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน  ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
          สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา รับสมัครคัดเลือก และการดําเนินการรับสมัครคัดเลือก ผู้สนใจสอบถามได้ที่ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนทุกแห่ง และผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอใบสมัครได้ที่ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือดูรายละเอียด และพิมพ์ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทาง Internet  ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th และยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนนั้น ๆ
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์