การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทด้วยชุดฝึกท

บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ  ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ   การเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนเรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  จำนวน 22 คน ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  เรื่อง มาตราตัวสะกด จำนวน 29  แผน 2) ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด จำนวน  9  ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด จำนวน  20  ข้อ  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด จำนวน 10 ข้อ 

            ผลการศึกษาพบว่า  ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.23/82.73 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.14 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.68 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์