รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E หน่วย ร่างกายมนุษย์

ชื่อเรื่อง           :     รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E       

                           หน่วย  ร่างกายมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยงาน      :     โรงเรียนบ้านโคกลาด   ตำบลหนองไฮ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี                                   

                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ผู้ศึกษา            :     นางสุภาวดี   กองแก้ว 

ปีการศึกษา     :     2558

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E  หน่วย ร่างกายมนุษย์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านโคกลาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E   หน่วย ร่างกายมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนบ้านโคกลาด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E  หน่วย ร่างกายมนุษย์   กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านโคกลาด  ตำบลหนองไฮ  อำเภอเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  จำนวน 19 คน  โดยได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)    

                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามวัฏจักร

การเรียนรู้ 5E   หน่วย ร่างกายมนุษย์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

จำนวน 9  เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย ร่างกายมนุษย์

จำนวน 9  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 40  ข้อ   มีค่าความยากง่าย  

อยู่ระหว่าง  0.59  ถึง  0.77   ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36  ถึง 0.73   ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.86  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที (T-test)

 

 

                   ผลการศึกษาพบว่า

                         1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E  หน่วย ร่างกายมนุษย์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.37/85.26

                         2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านโคกลาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E  หน่วย ร่างกายมนุษย์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   .01
                         3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านโคกลาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E  หน่วย ร่างกายมนุษย์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์