การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่อง                                  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเทศบาล    วัดมเหยงคณ์

ผู้วิจัย                      นางเสริมศิริ  อิศโร

ปีที่วิจัย                   2558

                                                            บทคัดย่อ

 

                   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา  (Research& Development ) โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 75/75  3) ทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ และ     4) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ระยะเวลาทดลองสอนในปีการศึกษา 2558 เครื่องมือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 เรื่อง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  25  ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Likert  Scale)  5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation ) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่า t–test   

 

ผลการวิจัย พบว่า

1. นักเรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

2. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  79.74/85.73  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ  0.6320  แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ  63.20

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเทศบาล              วัดมเหยงคณ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยสรุป  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น มีประสิทธิผลทางการเรียนก้าวหน้ามากกว่าการเรียนปกติ  สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นอื่น ๆ ต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์