การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมประกอบการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นม

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ประกอบการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ


                      หาความรู้ สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ผู้วิจัย              นางลินดา  เขจรแข


สถานศึกษา      โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ปีที่ศึกษา         2557


 


บทคัดย่อ


 


                    งานวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ประกอบการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยา-สรรพ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน รวม  51 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลอง ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 7 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จำนวน 7 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.41 – 0.75 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) อยู่ระหว่าง 0.36 – 0.76 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้       เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ จำนวน  16 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.46 - 0.81 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า


               1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 89.68/84.90 ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80


               2. ดัชนีประสิทธิผลของของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7233  


               3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน


อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


               4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง


พันธุกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์