รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา       นายนวพล แวมามะ

ปีการศึกษา      2557

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดร้อยละ80 ของคะแนนเต็มและจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย จำนวน 7 เล่มแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

           ผลการศึกษา พบว่า

1.บท เรียนสำเร็จรูป เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ82.69/83.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีค่าเท่ากับ 0.6942 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.42

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 33.46จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.65 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 และเมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด พบว่า นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม จำนวน 22 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x=4.46, S.D. = 0.37)

=4.46, S.D. = 0.37

มีประโยชน์ครับ บทเรียนนี้น่าใช้ ครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์