ม.ศรีปทุม รับปริญญาตรีหลายคณะ

 


          มหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 หลายคณะและมีสาขาวิชาเปิดใหม่ที่น่าสนใจศึกษา "วารสารสนเทศ" เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          -สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6  ปวช. ปวส.หรือเทียบเท่า
          คณะ/จำนวนรับ  
          คณะนิติศาสตร์         
          - สาขาวิชานิติศาสตร์ 50 คน
          คณะบริหารธุรกิจ
          - สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 24 คน  
          - สาขาวิชาการเงินการธนาคาร  35 คน  
          - สาขาวิชาการจัดการ 45 คน  
          - สาขาวิชาการตลาด 55 คน  
          - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 40 คน  
          - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 25 คน  
          - สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน 35 คน  
          - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและเฟรนไชส์ 35 คน 
          คณะบัญชี
          - สาขาวิชาการบัญชี 60 คน
          คณะนิเทศศาสตร์
          - สาขาการโฆษณา 45 คน  
          - สาขาการประชาสัมพันธ์  50 คน  
          - สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 50 คน  
          - สาขาวารสารสนเทศศาสตร์ 30 คน  
          คณะศิลปศาสตร์
          - สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 45 คน
          - สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 60 คน
          คณะเศรษฐศาสตร์
          - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 35 คน 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์   
          - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  50 คน   
          - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  20 คน  
          - สาขาวิศวกรรมโยธา  20 คน   
          - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  55 คน  
          - สาขาเมคคาทรอนิกส์  30 คน  
          - สาขาวิศวกรรมยานยนต์   25 คน  
          - สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  25 คน 
          คณะสารสนเทศศาสตร์         
          - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 คน
          - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 คน
          - สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์  6 คน
          - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 45 คน
          - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   25 คน
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตร 5 ปี
          - สาขาสถาปัตยกรรม 15 คน
          - สาขาการออกแบบภายใน 15 คน
          คณะดิจิทัลมีเดีย    
          - สาขา Digital Arts  35 คน
          - สาขา Games and Animation 20 คน

          International College     
          - International Business Communications  10 คน 
          - Hotel Management 25 คน


          เอกสารประกอบการสมัคร   
          1.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ. 1-ป) ฉบับสำเร็จการศึกษา สำเนาเอกสารอื่นที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า หรือสำเนา ใบระเบียน (หรือใบรับรอง)  GPA รวม 5 ภาคการศึกษา  2 ชุด 
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2 ชุด 
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน     2 ชุด 
          4.รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว   3 รูป 
          5.หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ A-net,O-net (ถ้ามี)    
          6.แฟ้มข้อมูลแสดงผลงานด้านศิลปะของตนเอง (PORTFOLIO) เฉพาะสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน และสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์    
          7.ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล   2 ชุด 
          หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับขนาด A4 เท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 


          วิธีการสมัคร
          -  สมัคร Online                   
          -  ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน   
          -  ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาค  
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  0-2 561 -2222 กด 1  เวลา 8.30 - 16.30 น.


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • tiparat