รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

 

            รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์คือ  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในเรื่องนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21  จำนวน 30 คน  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก  ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  1)  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 7 เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

              ผลการศึกษา  พบว่า  1)  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 7 เล่ม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.80 / 81.89  2)  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีค่าเท่ากับ  0.71  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  .05  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71  3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  4)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมาก  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์