เผยแพร่ผลงานครูสุภาพร ชายอีด

ชื่อเรื่องวิจัย  : รายงานการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2

                    โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม )

ชื่อผู้วิจัย       :   นางสุภาพร  ชายอีด

ปีที่วิจัย         :   2556

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการฟังและพูด ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2    และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2

                กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  เทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2556   จำนวน 18  คน โดยวิธีการเลือกสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling ) เพราะนักเรียนมีการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกัน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา จำนวน 5 เล่ม  แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  แผนการจัดประสบการณ์จำนวน 25 แผน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่นักเรียนมีต่อหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 จำนวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน และทดสอบค่าที

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                  1.  หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย ปีที่  2  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  84.96/85.67

                  2.  พฤติกรรมการฟังและพูด ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่  2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                  3.  นักเรียนปฐมวัยที่เรียนโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่  2 มีความพึงพอใจต่อการเรียน ในระดับมาก  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์