รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 เรื่องการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

บทคัดย่อ

 

ชื่อผลงาน                :  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา

 ส21101 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อผู้ทำผลงาน            :  นางสาวสุภาภรณ์  หว่าเกตุ

ปีการศึกษา               :  2558

 

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา

สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์

80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชา สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา สังคมศึกษา 1

รหัสวิชา ส21101 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการวินิจฉัย  (Judgement

Sampling) เป็นกลุ่มทดลองที่มีนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อนคละกันจำนวน 41 คน 1 ห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา

ส21101 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนและแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( S.D. ) การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา

ส21101 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้ E1/E2 และสถิติที่ใช้

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน รายวิชา สังคม

ศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เป็นค่าที (T-test Dependent)       

      ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.15/81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 เรื่อง        การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด    

คำสำคัญ  :  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์