เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอัญชรี เวยสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                       การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ 

                               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึก CIRC

ชื่อผู้วิจัย                   นางอัญชรี  เวยสาร

ปีที่ทำการวิจัย         ปีการศึกษา  2558

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก CIRC 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก CIRC และ3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แบบฝึก CIRC ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  6 ห้องเรียน(ห้องเลขคี่) จำนวน 224 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นห้องที่จัดนักเรียนแบบคละชั้นมีสัดส่วนของนักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อนในปริมาณใกล้เคียงกัน  รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One  Group  Pretest  Posttest  Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึก CIRC จำนวน 7 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและเขียน  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก CIRC และแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่ใช้แบบฝึก CIRC การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

 t-test แบบ dependent

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้แบบฝึก CIRC พบว่า หลังเรียนมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้

2. ผลการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนประเมินโดยผู้วิจัยในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างความคุ้นเคย  การสื่อความหมาย  การจูงใจ  และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนด้านการสื่อความหมายปฏิบัติมากเป็นอันดับ 1 พฤติกรรมด้านการจูงใจ เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติมากเป็นอันดับที่ 2  พฤติกรรมด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติมากเป็นลำดับที่ 3  และพฤติกรรมด้านการสร้างความคุ้นเคยมีการปฏิบัติมาก เป็นอันดับสุดท้าย

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก CIRC ทั้ง 3 ด้านได้แก่ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก CIRC ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก CIRC ด้านบรรยากาศการเรียนรู้มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 รองลงมา ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก CIRC มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย  จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แบบฝึก CIRCสรุปได้ว่าในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ตรงตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้คือ ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แบบฝึก CIRC อยู่ในระดับเห็นด้วยมากขึ้นไป

 

               

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 111 คน กำลังออนไลน์