เผยแพร่ผลงาน : รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ กลุ่มสาระสร้างเสริม ของโรงเรียนเทศบาล 1 (พรหมวิหาร)

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ กลุ่มสาระสร้างเสริม
ของโรงเรียนเทศบาล 1 (พรหมวิหาร)
ชื่อผู้รายงาน : วีระเชษฐ์ วรรณรส
ปีที่รายงาน : พ.ศ.2558


รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในปีการศึกษา 2558 ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Modle) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน จานวน 258 ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ แบบสอบถามฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบท แบบสอบถามฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยเบื้องต้น แบบสอบถามฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ แบบสอบถามฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิต และแบบสอบถามฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียนตามลาดับ ส่วนระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการมีความชัดเจนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเพียงพอของบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมของโครงการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามลำดับ ส่วนความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การเตรียมการก่อนการดำเนินงานมีความเหมาะสม และมีระบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนตามลำดับ ส่วนการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต

    4.1  การประเมินด้านผลผลิตของโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้วยการปฏิบัติ และมีการสรุปโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)ได้นำเอาผลการดำเนินโครงการไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ส่วนแหล่งเรียนรู้มีบริการกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีการจัดขึ้น อย่างต่อเนื่อง หรือหมุนเวียนไปมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

    4.2  การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมในโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ “ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา “สนามกีฬา อำเภอแม่สาย” และกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย “สวนวรรณคดี” ตามลำดับ ส่วนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม “ลานธรรมะ” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์