การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นิทานคุณธรรมเด็กดี สอดคล้องค่านิยม 12 ประการ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน-เขียน วิช

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นิทานคุณธรรมเด็กดี สอดคล้องค่านิยม 12 ประการ

                      โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน-เขียน วิชาภาษาไทย สำหรับ

                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี

ชื่อผู้วิจัย       นางรอปีอ๊ะ  กาซิม

ปีการศึกษา   2558

บทคัดย่อ

 

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นิทานคุณธรรมเด็กดีสอดคล้องค่านิยม 12 ประการ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะ       การอ่าน-เขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี   2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นิทานคุณธรรมเด็กดีสอดคล้องค่านิยม 12 ประการ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน-เขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้นิทานคุณธรรมเด็กดีสอดคล้องค่านิยม 12 ประการ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน-เขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบ การเรียนรู้นิทานคุณธรรมเด็กดีสอดคล้องค่านิยม 12 ประการ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน-เขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จำนวน  28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบทดสอบ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้นิทานคุณธรรมเด็กดี สอดคล้องค่านิยม 12 ประการ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน-เขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา

                    ผลการวิจัย พบว่า

                            1.  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นิทานคุณธรรมเด็กดี สอดคล้องค่านิยม 12 ประการโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน-เขียน       วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี  นักเรียนขาดทักษะในการอ่าน ไม่สนใจในการอ่านและการเขียน

                         2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นิทานคุณธรรมเด็กดี ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า KASIM  Model  มีองค์ประกอบคือ  หลักการ วัตถุประสงค์  กระบวนการเรียนการสอน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และเงื่อนไขในการใช้รูปแบบการสอน ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนคือ 1) K=Knowledge – ความรู้ 2) A=Attitude - เจตคติ  3) S=Skills-ทักษะ 4) I=Interesting-              ความน่าสนใจของนักเรียน และ  5) M=Method-วิธีดำเนินการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.97/85.28  เมื่อเทียบกับเกณฑ์  80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

                         3. ผลการทดลองใช้หลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้นิทานคุณธรรมเด็กดี สอดคล้องค่านิยม 12 ประการโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน-เขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                         4. ผลการประเมินนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้นิทานคุณธรรมเด็กดี สอดคล้องค่านิยม 12 ประการโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน-เขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ      มากที่สุด ( = 4.55) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 75 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul