การประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตต

ชื่อเรื่อง        การประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน

                  โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี  จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้วิจัย        สุวภา  หมะสะอะ

ปีการศึกษา    2558

บทคัดย่อ

 

           การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี 2)ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี 3) ประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครู จำนวน 29  คน และนักเรียน จำนวน 177 คน ระยะเวลาที่ประเมิน คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการประเมิน พบว่า

               1. การประเมินในด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียนก่อนดำเนินงานตามโครงการ ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.57,S.D.= 0.77)

               2. การประเมินในด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน ก่อนดำเนินงานตามโครงการ ครูมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (= 3.54,S.D. = 0.75)

               3. การประเมินในด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน ระหว่างการดำเนินงานโครงการ ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D.= 0.63)

               4. การประเมินในด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน หลังดำเนินโครงการ ครูและนักเรียนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57,S.D.= 0.57)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์