การพัฒนางานด้านวิชาการโดยการใช้กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

ชื่อเรื่อง                การพัฒนางานด้านวิชาการโดยการใช้กระบวนการนิเทศภายใน

ของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

ผู้วิจัย                    นายนครินทร์  เหลือบุญชู

ปีที่ทำการวิจัย     พ.ศ. 2558

 บทคัดย่อ

                   การดำเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการพัฒนางานด้านวิชาการโดยการใช้กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาปัญหาการนิเทศภายใน  ได้แก่  ผู้บริหาร  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)     ปีการศึกษา  2557   จำนวน 10  คน  ประชากรที่ใช้ในการสร้างรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน  ได้แก่  ผู้บริหาร  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   ในการประชุมกลุ่ม (Focus group discussion) ในปีการศึกษา  2557  จำนวน  10  คน   ประชากรที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ  ได้แก่  ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)    ปีการศึกษา 2558  จำนวน 34 คน  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)   ปีการศึกษา 2558  จำนวน  494 คน   ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)   ปีการศึกษา 2558  จำนวน  494 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)   ปีการศึกษา 2558  จำนวน 15 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ  ได้แก่  ครูของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)   จำนวน 32  คน  นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)   จำนวน  217 คน ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)   จำนวน  217 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)   จำนวน  14 คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม  ได้มาด้วยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608)  โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple  random  sampling)  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 480  คน 

                  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ฉบับ คือ  1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินการนิเทศภายในด้านวิชาการ เป็นแบบคำถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนด้านวิชาการของผู้นิเทศการศึกษาใน  4  ด้าน  คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านสื่อและนวัตกรรม  และด้านการวัดผลและประเมินผล   จำนวน 40 ข้อ  มีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง  0.60 – 1.00  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.29-0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.96  2. แบบสอบถามสำหรับการประชุมกลุ่ม (F.G.D.) มี 4 ข้อ 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ  ของครู  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)   ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ  มีดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ระหว่าง  0.60 – 1.00  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง  0.22 – 0.79 และ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า

  1. ปัญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)โดยรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก 

                  2.  การสร้างรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)  ได้รูปแบบการนิเทศภายใน  ดังนี้

                  1.  ด้านการพัฒนาหลักสูตร

                       1.1  การวางแผนในการนำหลักสูตรไปใช้  ได้รูปแบบ  ดังนี้

                             1)  สำรวจความต้องการ

                             2)  จัดประชุมปฏิบัติการให้ความรู้

                             3)  รวบรวมเอกสาร  จัดพิมพ์เป็นเล่ม

                             4)  นิเทศ  ติดตาม สนับสนุน

                             5)  ประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา

                             6)  ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม

                       1.2   การประเมินผลการใช้หลักสูตร  ได้รูปแบบ  ดังนี้

                             1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร

                             2)  การวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา กำหนดแนวทางการประเมิน

                             3)  ประชุมชี้แจงครู

                             4)  ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร

                             5)  จัดทำผลการประเมินผลอย่างเป็นระบบ

                             6)  นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และสรุป

                             7)  รายงานผลการดำเนินการ

                             8)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตาม

                       1.3  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร  ได้รูปแบบ  ดังนี้

                             1)  จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

                             2)  จัดทำศูนย์วิชาการ

                             3)  จัดการศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา

                             4)  ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการศึกษาต่อ

                             5)  จัดงบประมาณสนับสนุนงานด้านวิชาการ

                             6)  ส่งเสริมให้ครูทำผลงานทางวิชาการ

                             7)  นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา

                  2.  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                       2.1  การใช้วิธีสอนที่เน้นทักษะกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  ได้รูปแบบ  ดังนี้

                             1)  สำรวจความต้องการของครู

                             2)  กำหนดโครงการ/แผนการ

                             3)  ดำเนินการประชุมปฏิบัติการ

                             4)  นิเทศติดตามและให้คำปรึกษา

                             5)  ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ

                             6)  ส่งเสริมให้ครูดูงาน  ประชุมสัมมนา

                             7)  ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                       2.2  การสำรวจปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ได้รูปแบบ  ดังนี้

                             1) จัดทำโครงการ

                             2) แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ

                             3)  เตรียมเครื่องมือ

                             4) จัดประชุม ชี้แจง จุดประสงค์

                             5) เก็บข้อมูล และสรุปปัญหา

                             6) พิมพ์เอกสารเผยแพร่

                       2.3  การให้คำปรึกษาแก่ครูเป็นรายบุคคล  ได้รูปแบบ  ดังนี้

                             1) จัดตั้งศูนย์และคณะกรรมการ

                             2) จัดประชุมสัมมนา

                             3) รวบรวมผลการสัมมนา และแนวทางการใช้เทคนิคการสอนใหม่ๆ 

                             4) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ

                  3.  ด้านสื่อและนวัตกรรม

                       3.1  การให้คำปรึกษาในการผลิตสื่อและนวัตกรรม  ได้รูปแบบ  ดังนี้

                             1) ประชุมชี้แจง

                             2) จัดตั้งศูนย์ผลิตและบริการสื่อ

                             3) แต่งตั้งคณะกรรมการ

                             4)  กำหนดรูปแบบการประเมินผล

                             5) วิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะ

                       3.2  การสำรวจความต้องการใช้สื่อและนวัตกรรม  ได้รูปแบบ  ดังนี้

                             1)  จัดทำโครงการสำรวจความต้องการ

                             2)  ตั้งกรรมการรับผิดชอบและดำเนินการสร้างเครื่องมือ

                             3)  ดำเนินการเก็บข้อมูล

                             4)  วิเคราะห์ข้อมูล สรุปหมวดหมู่

                             5)  พิมพ์เผยแพร่ข้อมูลและจัดบริการสื่อ

                       3.3  การส่งเสริมให้ครูมีการจัดหาหรือการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน  ได้รูปแบบ  ดังนี้

                             1)   สำรวจปัญหาและความต้องการ

                             2)  จัดทำโครงการและวางแผนการจัดการฝึกอบรม

                             3)  จัดประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรม

                             4)  นิเทศติดตามการนำสื่อและนวัตกรรมไปใช้

                             5)  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและหาประสิทธิภาพ

                  4.  ด้านการวัดผลและประเมินผล

                       4.1  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ได้รูปแบบ  ดังนี้

                             1)  จัดทำโครงการพัฒนาเครื่องมือ

                             2)  วางแผนการจัดประชุม

                             3)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

                             4)  รวบรวมแบบทดสอบ แบบประเมินผล

                             5)  นำแบบทดสอบ แบบประเมินผลไปทดลองใช้จริง

                             6) นำผลคะแนนการใช้มาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพตามหลักวิชาการ

                       4.2  การแนะนำให้สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  ได้รูปแบบ  ดังนี้

                             1)  สำรวจความต้องการ

                             2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

                             3) รวบรวมแบบทดสอบและแบบประเมิน

                             4) นำเครื่องมือไปทดลองใช้

                             5) นำผลการใช้มาวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุง

                             6) ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

                             4.3   การแนะนำในการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  ได้รูปแบบ  ดังนี้

                             1) สำรวจความรู้ความเข้าใจ

                             2) จัดประชุมปฏิบัติการ

                             3) นำเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้

                             4) นำผลการใช้เครื่องมือต่างๆมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

                             5) นำเครื่องมือไปใช้ในการวัดผล

                  3.  ผลการนำรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)  ไปใช้ในการบริหารงานวิชาการ  ปรากฏผลดังนี้

                  1.  ด้านการพัฒนาหลักสูตร  โรงเรียนมีผลการดำเนินงานดังนี้

                       1.1  มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูเพื่อส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง

                       1.2  มีการจัดประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  รวมทั้งมีการประชุมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อร่วมมือกันจัดทำเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  และหลักสูตรท้องถิ่น  ระหว่างตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนนักเรียน  คณะครูและผู้บริหาร 

                       1.3  โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

                       1.4  มีการรวบรวมเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  และหลักสูตรท้องถิ่น  จัดพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อใช้ในโรงเรียน

                       1.5  ฝ่ายวิชาการมีแผนงานการนิเทศภายในงานด้านการพัฒนาหลักสูตร  และดำเนินการนิเทศภายในด้านวิชาการ  (ภาคผนวก ข และภาคผนวก ค)                     

                       1.6  ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ร่วมกันประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา

                       1.7   ครูเข้ารับการอบรม  ศึกษาดูงาน  เข้าศึกษาต่อ  และส่งเสริมให้ครูทำผลงาน

ทางวิชาการ และด้านการพัฒนาหลักสูตร  (ภาคผนวก ค)                             

                       1.8  ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน  โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร  การจัดทำศูนย์วิชาการ  

                       1.9  จากการดำเนินการนิเทศภายในด้านการพัฒนาหลักสูตร  พบว่าหลังจากการนิเทศภายในแล้วครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น

                  2.  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โรงเรียนมีผลการดำเนินงานดังนี้

                       2.1  มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูเพื่อส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง

                       2.2  โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  ร่วมกันกำหนดโครงการ แผนการนิเทศภายใน (ภาคผนวก ข    และภาคผนวก ค)              

                       2.3  ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ร่วมกันประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา

                       2.4   ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันรวบรวมผลการสัมมนา และแนวทางการใช้เทคนิคการสอนใหม่ๆ  และพิมพ์เอกสารเผยแพร่

                       2.5  ครูเข้ารับการอบรม  ศึกษาดูงาน  เข้าศึกษาต่อ  และส่งเสริมให้ครูทำผลงานทางวิชาการ และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (ดังภาคผนวก ค  และภาคผนวก ง)

                       2.6  จากการดำเนินการนิเทศภายในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบว่าหลังจากการนิเทศภายในแล้วครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มากขึ้น  เนื่องจากการนิเทศภายในแล้ว  คณะกรรมการยังมีการให้คำปรึกษาแก่ครูเป็นรายบุคคล

                  3.  ด้านสื่อและนวัตกรรม  โรงเรียนมีผลการดำเนินงานดังนี้

                       3.1  โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบและดำเนินการสร้างเครื่องมือ  ร่วมกันกำหนดโครงการ แผนการนิเทศภายใน  มีการให้คำปรึกษาในการผลิตสื่อและนวัตกรรม  และมีการสำรวจความต้องการใช้สื่อและนวัตกรรม

                       3.2  โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงร่วมกันกำหนดรูปแบบการประเมินผลสื่อและนวัตกรรม   

                       3.3  ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ร่วมกันประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหาการจัดทำสื่อการเรียนการสอน จากการดำเนินการนิเทศภายในด้านสื่อและนวัตกรรม 

                       3.4   โรงเรียนจัดทำโครงการและวางแผนการจัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อและนวัตกรรม และจัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและหาประสิทธิภาพของสื่อ 

                       3.5   คณะกรรมการดำเนินการนิเทศติดตามการนำสื่อและนวัตกรรมไปใช้ 

และมีการให้คำปรึกษาด้านสื่อนวัตกรรมแก่ครูเป็นรายบุคคล

                       3.6  ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันรวบรวมผลการสัมมนา วิเคราะห์ข้อมูล สรุปหมวดหมู่ของสื่อนวัตกรรม  จัดตั้งศูนย์ผลิตและบริการสื่อ และพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลและจัดบริการสื่อ  (ดังภาคผนวก ค)

                       3.7  หลังจากการดำเนินการนิเทศภายใน  และจัดอบรมโครงการและวางแผนการจัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อและนวัตกรรมที่มีคุณภาพแล้ว ครูมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อและนวัตกรรมมากขึ้น  เนื่องจากการนิเทศแล้วคณะกรรมการยังมีการให้คำปรึกษาแก่ครูเป็นรายบุคคลอีกด้วย

                  4.  ด้านการวัดผลและประเมินผล  โรงเรียนมีผลการดำเนินงานดังนี้

                       4.1  โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบและดำเนินการสร้างเครื่องมือ  การวัดและประเมินผล  ร่วมกันกำหนดโครงการ  แผนการนิเทศภายใน  มีการให้คำปรึกษาในการดำเนินการสร้างเครื่องมือ  และการวัดและประเมินผล

                       4.2 โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบด้านการวัดและประเมินผล

                       4.3  โรงเรียนมีการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  ดำเนินการสร้างเครื่องมือ และการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ 

                       4.4  โรงเรียนมีคณะกรรมการ  รวบรวมแบบทดสอบ  มาวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุง  เพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  แล้วนำไปจัดทำเป็นคลังข้อสอบ

                       4.5   โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุง  และ

มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการวัดและประเมินผล 

                       4.6  หลังจากการดำเนินการนิเทศภายใน  และจัดอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพแล้ว  ครูมีความรู้ความเข้าในกระบวนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงมากขึ้น

                  4.  ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ  ของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์