การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน

การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน

Development of Enough Administration on Sufficiency Economy base:

Enhancing of Instructional towards Learners to Sustainable.

 

สวัสดิ์ แก้วชนะ[1]

Sawat Keawchana

บทคัดย่อ

การวิจัย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน 2) เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อพัฒนาครูของการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 5) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 6) เพื่อศึกษาความสำเร็จของการพัฒนา ใช้วิธีการแบบผสมผสานและปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง รวม 955 คน ใช้แบบสอบถาม/ประเมิน แบบศึกษาและแบบทดสอบเก็บข้อมูลสู่การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน และค่าสหสัมพันธ์ (r) ผลการวิจัยพบว่า

ระดับสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง มี 5 ด้าน ระดับความเหมาะสมของการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และครูมีคะแนนหลังพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา เฉลี่ยร้อยละ 11.30 ระดับสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ปี 2557 สูงกว่า ปี 2556 เฉลี่ยร้อยละ 4.06 และระดับความสำเร็จของการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

 

คำสำคัญ : กระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอน

 

 ABSTRACTS

The results have objectives of; 1) problems state of enough administration, 2)development of enough administration on Sufficiency Economy base,3)proper management of enough administration on Sufficiency Economy base,4)teachers development of enhancing on instructional in develop objective, 5)achievement of learners, 6)success of development. The method were to mixed and participatory action research with the key information sampling, 955 persons to data by, the questionnaires, field study, test due to data analysis on descriptive statistics, percentage, mean average, standard deviation, relation (r). Fielding to shows;

The level on problems state of enough administration at a high levels. Process of enough administration on Sufficiency Economy base have 5 aspects. The level on proper management of enough administration on Sufficiency Economy base at a most levels. Teachers to have the scores after to higher than before in an average of 11.30 percent, and the level on instructional competency at a most levels. Learners have to achievement in 2014 more than 2013 in an average of 4.06 percent. Level on success of development at a most levels, and relation manner value was significance at .01.

 

Key Words: Process of enough administration on Sufficiency Economy base, Instructional.

 

 

 
[1] ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์