รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดเกมการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดเกมการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

ผู้รายงาน         นางศราภรณ์  หนูแก้ว

ปีการศึกษา       2558

บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุดเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จากการใช้ชุดเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จำนวน 34 คน และชั้นอนุบาล ปีที่ 3/2 จำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive or Judgmental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดเกมการศึกษา จำนวน 5 ชุด แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 50 แผน แบบประเมินพัฒนาการก่อนและหลัง จำนวน 5 ชุด วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลและวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

          1. ชุดเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.57/84.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (80/80)

          2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการใช้ชุดเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนการใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.99 และหลังการใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 มีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.54

          3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จากการใช้ชุดเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.5321 แสดงว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความก้าวหน้าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.21

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์