การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกู

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

      ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

ผู้วิจัย         นางมาลี  ผดุงสุข

ปีที่ทำวิจัย    2559

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและพัฒนาสื่อประสม  ชุดส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม 8 ประการ  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  75 / 75 (2) ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสมชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ

และ (3) ศึกษาหาข้อมูลจากแบบสอบถามก่อนและหลังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล  สังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  ( Simple  Random  Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ (1) หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   ชุดนิทาน   (2) หนังสือเสริมประสบการณ์  คำคล้องจอง  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  8  ประการ  ประกอบท่าทาง   (3) หนังสือเสริมประสบการณ์  เพลงเด็ก ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 8  ประการประกอบท่าทาง  (4) แผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  8  ประการโดยใช้นิทานเป็นฐานข้อมูล (5) แบบสังเกต /วัดพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม  8  ประการ สำหรับประเมินเด็กปฐมวัยฉบับครูและผู้ปกครอง  (6) ข้อทดสอบระดับการรับรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  8  ประการ และ (7)  แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการศึกษาพบว่า

          1. ค่าประสิทธิภาพของสื่อประสม ชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  มีดังนี้ เรื่องความขยัน ค่า E1/E2 เท่ากับ 75.95/78.57  เรื่องความประหยัด ค่า E1/E2 เท่ากับ 78.65/81.90 เรื่องความซื่อสัตย์  ค่า E1/E2 เท่ากับ 78.25/81.43 เรื่องความมีวินัย ค่า E1/E2 เท่ากับ 96.28/82.86  เรื่องความสุภาพ ค่า E1/E2 เท่ากับ 84.92/85.71 เรื่องความสะอาด ค่า E1/E2 เท่ากับ 76.19/85.71  เรื่องความสามัคคี E1/E2 เท่ากับ 77.38/88.10 เรื่องความมีน้ำใจ ค่า E1/E2 เท่ากับ 77.30/86.19

          2.  หลังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทั้ง 8 ประการ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1   มีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

            3.  การประเมินพฤติกรรมของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ก่อนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  พบว่า  เกือบทุกประเด็นของพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง  ยกเว้นพฤติกรรมในด้านความมีวินัยในเรื่องความกระตือรือร้นต้องการมาโรงเรียนให้ทันเวลา  ผู้ปกครองประเมินพฤติกรรมให้อยู่ในระดับมากและพบว่า  การประเมินพฤติกรรมของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  หลังการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  พบว่า  เกือบทุกประเด็นของพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์