รายงานผลการใช้สื่อประสม ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบ

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้สื่อประสม  ในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  8  ประการ 

                 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 

                     สังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้วิจัย          นางมาลี  ผดุงสุข

ปีที่ทำวิจัย     2559

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคิดดีทำดี สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้สื่อประสมเพื่อการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  8  ประการ 

              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล  สังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30  คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ (1) สื่อประสม ชุด ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 8 ประการ (ชุดนิทาน รวม 12  เล่ม) (2) แบบประเมินหาคุณภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญ  (3) แบบสังเกตเพื่อวัด/ประเมินพฤติกรรมก่อนและหลังการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  8  ประการ  (4) แบบสังเกตเพื่อวัด /ประเมินพฤติกรรมก่อนและหลังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  8  ประการ  สำหรับผู้ปกครอง  (5) แบบทดสอบระดับการรับรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กระดับปฐมวัย และ (6) แผนการจัดประสบการณ์   การส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม  8  ประการ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ

t – test  for   Dependent  Samples

          ผลการศึกษาพบว่า

          1.  ประสิทธิภาพของการใช้สื่อประสม  ชุดส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 8 ประการ  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ  76.33 /78.67   79.11 / 80.67   78.89 / 81.33   79.89 / 81.33   83.33 /82.67   76.33 / 84.67  76.33 / 86.00   76.00 / 84.00    

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม  ชุดส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 8 ประการ  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01        

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์