เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรม การอ่านจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดกิจกรรม  การอ่านจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะ


                           อันพึงประสงค์  8  ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 


 โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา


 


ผู้วิจัย                      นางทิพยาภรณ์  วรรณพงษ์  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2
              (สหกรณ์สมทบ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


ปีที่วิจัย                   2558                                                                                                 บทคัดย่อ


            การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การอ่าน การเขียน การคิด    จับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังโดยการใช้แบบฝึกทักษะชุดกิจกรรม การอ่าน การเขียน การคิดจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะชุดกิจกรรม การอ่าน การเขียน การคิดจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 2  (สหกรณ์สมทบ) สังกัด        กองการศึกษา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน    การคิดจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน การเขียน การคิดจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 8  แผนใช้เวลาสอน 16  ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


 


 


ด้วยชุดฝึกทักษะ ชุดกิจกรรมการอ่าน การเขียน การคิดจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ชนิดปรนัย          3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (3) แบบฝึกทักษะชุดกิจกรรมการอ่าน การเขียน การคิดจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 8  เล่ม (4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะชุดกิจกรรมการอ่าน การเขียน การคิดจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที

ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
                1. แบบฝึกพัฒนาทักษะชุดกิจกรรมการอ่าน การเขียน การคิดจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.50/84.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
                2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการอ่าน การเขียน การคิดจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  สูงกว่าก่อนเรียนโดยมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
                3. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน โดยใช้ ชุดกิจกรรมการอ่าน การเขียน การคิดจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก


 


 


 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์