มสธ. รับม.3 เรียนปริญญาตรี

 

           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดโอกาสสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2552 จำนวน 12 สาขาวิชา รับสมัคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2552
          สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สนใจซื้อระเบียบการสมัครได้ ที่ศูนย์วิทยพัฒนามสธ. 10 แห่ง ใน จังหวัดลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา นครนายก จันทบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศศูนย์บริการการศึกษามสธ.ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด และที่ทำการ มสธ.ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  จำหน่ายในราคา ชุดละ100 บาทสมัคร ผ่านทางไปรษณีย์ หรือผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช www.stou.ac.th
          คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน   
          1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
          2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรก
          3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
          4. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
          5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
          ทั้งนี้ ในบางสาขาวิชา ผู้สมัคราต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ ขอให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
          หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
          1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/ระเบียนแสดลผลการศึกษา/ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
          • ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่จะต้องส่งหนังสือรับรองการสำเร็จ การศึกษาเป็นหลักฐานการสมัคร
          • ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศต้องส่งผลการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ หากไม่มีผลการเทียบวุฒิการศึกษา ให้ส่งสำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กรณีที่เอกสารวุฒิการศึกษาไม่ใช่ภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ) ให้แปลเอกสารดังกล่าวจากหน่วยงานที่รับรองแนบไปพร้อมการสมัครด้วย
          2.สำเนาทะเบียนบ้าน ด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 ฉบับ
          4.สำเนาพาสปอร์ต สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ
          5.สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ฉบับ
          6.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบแต่งตั้งยศ หรือสำเนาใบเลื่อนยศ เป็นต้น
          7.แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร
          สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มแบบกรอกข้อมูลและส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร
          7.1 ผู้สมัครที่เคยศึกษากับ มสธ. และยังไม่สำเร็จการศึกษา และยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมก่อนหากต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติมเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป
          7.2 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขังจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาใน มสธ. จากกรมราชทัณฑ์ และให้จัดส่งหนังสืออนุญาตเรียนจากกรมราชทัณฑ์มาประกอบการพิจารณา พร้อมเอกสารการสมัคร ทั้งนี้จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติมเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป
           7.3 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่มีลักษณะความพิการต่างๆ รวมทั้งผู้สมัครที่มีความบกพร่องทางสายตา จักษุพิการทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการจัดสอบอาจมีลักษณะที่แตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบกรอกข้อมูลสำหรับผู้พิการเพื่อประโยชน์ในการจัดสอบ
          เอกสารตามข้อ 1 - 6 ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ A-4 เท่านั้น พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องตรงกับต้นฉบับ โดยเขียนข้อความต่อไปนี้ที่ด้านมุมบนขวามือของเอกสารแต่ละฉบับ  


          เมื่อผู้สมัครกรอกรายละเอียดและระบายข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัคร และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระ (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียนรวมค่าวัสดุการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา) พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคราซึ่งได้บรรจุลงในซองสีเขียว (สทว.ซ.06) เรียบร้อยแล้ว โดยเลือกวิธีการชำระเงิน ดังนี้
          - ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยบริการ Pay at Post โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์จะให้คำแนะนำพร้อมทั้งนำส่งเอกสารการสมัครให้กับท่านด้วย
          - ชำระเงิน ณ จุดที่รับสมัครด้วยตนเองที่ที่ทำการมหาวิทยาลัย หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
          สนใจติดต่อที่ ศูนย์สารสนเทศ โทร 0-2504-7191-6 หรือ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช www.stou.ac.th


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ iSkool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 327 คน กำลังออนไลน์