การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน
เรื่อง การเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัย นางทิพยาภรณ์ วรรณพงษ์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนโดยใช้สมองเป็น
ฐาน เรื่อง การเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2
(สหกรณ์สมทบ) อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อศึกษาข้อมูล
พื้นฐานและสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ ) 2. เพื่อพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน เรื่องการเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 4. เพื่อการประเมินและปรับปรุง
แก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การเขียนสะกดคา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) อาเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 5. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการ การ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 ( สหกรณ์สมทบ ) ก่อนเรียนและหลังเรียน 6 เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียน
โดยใช้สมองเป็นฐานเรื่องการเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 ( สหกรณ์สมทบ )
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Clustere
Random Sampling) จานวน 1 ห้องได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จานวนนักเรียน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
AACTOEE MODEL ) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นผ่อนคลาย (Approach to Relaxation)
ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นความรู้เดิม (Activation Prior Knowledge) ขั้นที่ 3 ขั้นการใช้ผังมโนทัศน์ (Concept
Mapping) ขั้นที่ 4 ขั้นการถ่ายโยง การเรียนรู้ (Transfer of Learning) ขั้นที่ 5 ขั้นการ
บริหารสมอง (Operation to Brain Gym) ขั้นที่ 6 ขั้นสรุป (Explanation) ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผล
(Evaluation) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนก่อน และหลังเรียน ฉบับรวม 30 ข้อ แบบสอบถามความ
พึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t - test
การดาเนินการวิจัยดาเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 1 การ
วิจัย (Research) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) ขั้นที่ 3 การวิจัย(Research ) ขั้นตอนที่ 4 การ
พัฒนา (Development)
ผลการวิจัย พบว่า
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การ
เขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 88.57/86.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( X = 2.73, S.D.= 0.11)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 108 คน กำลังออนไลน์