ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านคำในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  โดยการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  13  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านคำในภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  10  เล่ม  แผนการจัด การเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านคำในภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  22  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  การอ่านคำในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  40  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มประชากร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านคำในภาษาไทย  จำนวน  1  ชุด       ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า  นักเรียนทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนมีประสิทธิภาพของกระบวนการเฉลี่ยรวมร้อยละ  88.77  แบบทดสอบหลังเรียนมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เฉลี่ยรวมร้อยละ  89.62  E1/E2  เท่ากับ  88.77/89.62  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านคำในภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า  นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ  36.92  คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ  88.27 

                   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์