การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แผนการจัดก

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรม 

ผู้รายงาน              นางสุทธิพร   หลีเหล็ม

สถานที่ศึกษา       โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี

ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา  2556

 

บทคัดย่อ

 

                การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรม  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เป็นไปตามเกณฑ์  80 / 80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วย แผนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรม  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง   ระบบร่างกายมนุษย์ ตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2556 จำนวน 41 คน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี ได้มาโดยจากการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster Random  Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  คือ แผนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์  จำนวน  12  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องระบบร่างกายมนุษย์    และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่า t (t-test )

 

                    ผลการศึกษาพบว่า

   1.  แผนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ  84.09   และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ  83.41 ดังนั้น แผนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.31 /83.41 ซึ่ง     สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

   2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรม  เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์  มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05      

  3.  ความพึงพอใจของของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.53

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์