การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อ

บทคัดย่อ

 

                   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 แผน ทำการสอนแผนละ 1 ชั่วโมง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.77  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.71 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ 0.82 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  3 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.51    ถึง 0.81  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ  0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  

                         ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้

                         1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 88.87/82.70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                         2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6403 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น        มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.03

                         3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

                   โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  ร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้าง และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นและระดับขั้นอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของหลักสูตร และการสอนได้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์