รูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอ

ชื่อเรื่อง            รูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Local Traditions

ผู้วิจัย                     นางอัญชรี   เวยสาร   ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน            โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23

ปีที่พิมพ์                2558

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง รูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  Local  Traditions มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Local Traditions  2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Local Traditions 3) เพื่อหาประสิทธิภาพตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Local Traditions ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Local Traditions และ5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Local Traditions  ใช้การวิจัยและพัฒนา ดำเนินการ 4 ระยะ ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วยครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มด้วยวิธีการจับสลากที่ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ใช้เครื่องมือในการวิจัย 15 รายการ ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เอกสาร

1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ 1 ฉบับ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 1 ฉบับ รูปแบบกิจกรรม

การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 1 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน คู่มือการใช้รูปแบบ ฯ 1 เล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Local Traditions  5 เรื่อง คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 1 ฉบับ แบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ 1 ฉบับ แบบทดสอบย่อยหลังเรียนแต่ละแผนการเรียนรู้5 ชุด แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 1 ฉบับ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 1 ฉบับ แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ ฯ 1 ฉบับ และแบบประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ ฯ 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่า t-test (Dependent Samples) ยกร่างรูปแบบโดยผู้วิจัย ประเมินคุณภาพรูปแบบ ฯโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ปรับปรุงพัฒนา และนำเสนอรูปแบบ ฯ

ฉบับสมบรูณ์โดยผู้วิจัย

ผลการวิจัยพบว่า

                1.  องค์ประกอบของรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง Local Traditions มี  5  องค์ประกอบ  ได้แก่  แนวคิดและทฤษฎี  วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ระบบสังคม  และระบบสนับสนุน 

                                2.  ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  Local  Traditions ผลการวิจัยสรุป  การจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการรู้ประกอบด้วย  7 กิจกรรม ได้แก่1)กิจกรรมการบริหารสมอง (Brain Gym Activity ) 2) กิจกรรมเร้าความสนใจและใส่ใจ (Attention  Activity) 3) กิจกรรมจัดประสบการณ์ (Experience  Activity) 4) กิจกรรมค้นหาความหมาย (Brain Seek Activity) 5) กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection  Activity) 6)กิจกรรมประเมินผลเรียนรู้ (Evaluation  Activity) 7)กิจกรรมการประยุกต์ใช้เรียนรู้ (Apply to daily life   Activity) ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิมีต่อรูปแบบ ฯในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78) และผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ในภาพรวมพบว่ามีความความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64)

                3.  ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  Local  Traditions มีประสิทธิภาพ  84.19/82.65 

                4.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  Local  Traditions พบว่า  หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01

                5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  Local  Traditions โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.57

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์