การพัฒนาแผนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E ) ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นมัธย

ชื่อเรื่อง                     การพัฒนาแผนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E )

                               ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช

                               ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน                            นายปรีดา  ศิลปประเสริฐ 

ตำแหน่ง                  ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา                2557

บทคัดย่อ

              การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E ) ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยแผนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E ) ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ แผนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E ) ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประชากร คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนจำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แผนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E ) ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 แผน ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E ) ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test แบบไม่อิสระจากกัน (Dependent Samples)

              ผลการวิจัยพบว่า

              1. ประสิทธิภาพของแผนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E ) ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 83.16/87.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

              2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E ) ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

              3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E ) ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์