การพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ และการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง

การพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ

และการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง

Development of Personal Management Process based on Sufficiency Economy for Enhancing of Competency and Instructional toward Students to Sustainability.

เบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ[1]

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล 2) เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคล 4) เพื่อศึกษาสมรรถนะในกิจกรรมพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 5) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 6) เพื่อศึกษาผลสำเร็จต่อการพัฒนา ใช้ระเบียบวิธีแบบผสมผสานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง รวม 364 คน โดยใช้แบบสอบถาม แบบศึกษาและแบบทดสอบในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t- test ค่าสัมประสิทธิ์ (r) ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. กระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง มี 10 ด้าน

3. ความเหมาะสมการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ครูผู้สอนมีสมรรถนะในคะแนนหลังกิจกรรมสูงกว่าก่อนกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2557 สูงกว่า ปีการศึกษา 2556 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. ผลสำเร็จต่อการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 คำสำคัญ : การบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง, สมรรถนะการเรียนการสอน

Abstracts.

          The results have to the objectives of; 1) problems state of the Personal Management, 2) development of Personal Management Process based on Sufficiency Economy, 3)proper management of enough development, 4) competency development activities and the teaching of teachers, 5) achievement test scores in the O - NET students, 6) the successful development. The method were to mixed and participatory action research with the key information sampling, 364 persons to data by the questionnaires, filed study and testing due to data analysis on descriptive statistics, percentage, mean average, standard deviation, t- test, relation (r) Fielding to shows:

1. Problems state of the personal management at a high levels.

2. Personal Management Process based on Sufficiency Economy have 10 aspects.

3. Proper management of enough development at a most levels.

4. Teachers have to performance in the latter activity is higher than before in difference was statistically significant .05, and instructional quality at a high levels.

5. Student achievement in the year 2014 higher than the average O-NET year 2013 varied significantly statistical .05.

6. Successful development at a high levels, relative success of the development. is a positive relationship in the same direction at a statistically significant . 05.

Key Words: Personal Management Process based on Sufficiency Economy, Instructional Competency.

 

 

 
[1] รองผู้อำนวยการ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์