กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน

กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน

Academic Administration database Integrated Participatory "2AUIDE" to Instructional Development to Learners Sustainable.

สามารถ รุ่งเรือง[1]

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ 2) เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE”3) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาผลสำเร็จต่อกระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน ใช้วิธีดำเนินการแบบผสมผสาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ได้แก่  รองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 278  คน  โดยใช้แบบสอบถาม/ประเมินและแบบศึกษา ในการเก็บข้อมูลสู่การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t- test  ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหากระบวนการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE”ได้แก่ การร่วมรู้และร่วมทราบ การร่วมคิดและร่วมพัฒนา การร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผล และความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในปีการศึกษา 2558 สูงกว่า ปีการศึกษา 2557 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลสำเร็จต่อกระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE”, การจัดการเรียนการสอน

Abstracts.

The results have to objectives of; 1) problems state of academic administration, 2) development of academic administration database integrated participatory "2AUIDE", 3) developing instructional of teachers and students achievement, 4) successful of academic administration database integrated participatory "2AUIDE" to instructional development to learners sustainable. The method were to mixed and participatory action learning with the key information sampling, 278 persons to data by the questionnaires, filed study due to data analysis on descriptive statistics, percentage, mean average, standard deviation, t- test. The results that follows:

1. The problems state of academic administration at a most levels.

2. The academic administration database integrated participatory "2AUIDE" were to as; appreciation and understanding,influence and development, action and evaluation. And the proper of academic administration development at a high levels.

3. The developing instructional of teachers at a most levels. And students achievement in the year 2015 higher than in year 2014 significantly statistical .01.

4. The successful of academic administration database integrated participatory "2AUIDE" to instructional development to learners sustainable at a high levels.

Key Words: Academic Administration database Integrated Participatory "2AUIDE", Instructional.

 

 

 

 
[1] ผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์