การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

Development of Administration "4As" for Strengthening the Organization of Learning into the 21st Century.

จงรัก จันทวงศ์[1]

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหากระบวนการบริหารงาน 2) เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” 3) เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนา ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน และการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ได้แก่ รองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้ปกครองนักเรียน (1:1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 709 คน ใช้แบบสอบถาม/ประเมิน และแบบศึกษาในการเก็บข้อมูลสู่การวิเคราะห์ผลของข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t- test  วิเคราะห์ประเด็นข้อค้นพบ ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหากระบวนการบริหารงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. กระบวนการบริหารงานแบบ “4As” มี 5 องค์ประกอบ และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่สุดและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2558 สูงกว่าปีการศึกษา 2557 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจต่อการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : กระบวนการบริหารงานแบบ “4As”, การจัดการเรียนรู้

Abstracts.

The results have to the objectives of; 1) problems state of the administration, 2) development of administration "4As", 3) developing learning of teachers and students achievement, 4) the satisfaction with development. The method were to mixed and participatory action research with the key information sampling, 709 persons to data by the questionnaires, filed study due to data analysis on descriptive statistics, percentage, mean average, standard deviation, t- test. The results that follows:

1. The problems state of the administration at a high levels.

2. The administration "4As" have 5 element. And the proper of administration at a high levels.

3. The developing learning of teachers in class action at a high levels. And students achievement in the year 2015 higher than in year 2014 varied significantly statistical .05.

4. The satisfaction with development at a high levels.

Key Words: Administration "4As", Learning Management.

 

 

 
[1] ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองพลับวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์