การประเมินหลักสูตรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยใช้รูปแบบ

การประเมินตามแนวคิดการวิเคราะห์เชิงระบบ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสานเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลผลิตของหลักสูตร  แหล่งข้อมูลประกอบด้วยหลักสูตร  แผนการจัด

การเรียนรู้  แบบบันทึกประวัติบุคลากร  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายงานโครงการ 

รายงานการติดตามการใช้หลักสูตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  จำนวน  5  คน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  และครูผู้สอน  จำนวน  58  คน  และผู้เรียน  ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้ระดับชั้นเรียนเป็นชั้นภูมิ  จำนวน  289  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสอบถาม  การสนทนา  การสัมภาษณ์  การศึกษาเอกสาร  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า

           1. ด้านปัจจัยนำเข้า ในด้านองค์ประกอบภายในของหลักสูตรพบว่ามีความสอดคล้องกัน

อย่างต่อเนื่องของวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมายของหลักสูตร  คุณภาพผู้เรียน  โครงสร้างของหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  คำอธิบายรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ 

แต่การวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องและไม่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้  ด้านคุณลักษณะของครู  พบว่าครูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สอนตรงวิชาเอก/โท/ความถนัด  ครูสามารถวิเคราะห์หลักสูตร  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย  และครูทุกคนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูผ่านเกณฑ์การประเมิน  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการพบว่ามีวัสดุอุปกรณ์  สื่อการสอน/ตำราเรียน และมีงบประมาณใช้ผ่านเกณฑ์การประเมิน  แต่ยังขาดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  พบปัญหา/อุปสรรคของปัจจัยนำเข้าคือเนื้อหาสาระแน่นและซ้ำซ้อนกันในระดับชั้นปี  และครูบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ไม่ชัดเจน

           2. ด้านกระบวนการ  ในการพัฒนาหลักสูตรพบว่ามีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน  ส่วนการร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานและคุณภาพของผู้เรียน  การนำหลักสูตรไปใช้  และการประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการปฏิบัติ

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ด้านการบริหารหลักสูตรพบว่ามีการวางแผนและดำเนินการบริหารงานวิชาการ  บริหารทั่วไปที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิน  ส่วนการนิเทศกำกับติดตามปฏิบัติไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ด้านการวัดและประเมินผลพบว่ามีการวัดและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายมากกว่า 3 วิธีการต่อ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน  คุณภาพของชิ้นงานและการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  พบปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการคือครูไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง  และขาดการนิเทศกำกับติดตามเรื่องหลักสูตรและการสอน

           3. ด้านผลผลิต  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านผลการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 2.97 คิดเป็นร้อยละ  74.25  ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย และผู้เรียนร้อยละ  97.13  และ  97.18  ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการอ่านคิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป ตามลำดับ  พบปัญหา/อุปสรรคของผลผลิตของหลักสูตรคือครูใช้วิธีสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่เพราะกลัวว่าสอนไม่จบตามเนื้อหาของหลักสูตร เป็นเหตุให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ไม่คงทน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์