การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน :  การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน


    โรงเรียนบ้านสวนเทศ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


ผู้ประเมิน : นางสาวโสภา  พันกาแด


ปีที่ประเมิน : 2558


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร


              การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน  เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน   เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนและเพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  โดยด้านผลผลิตประเมิน 2 ประเด็น คือ เพื่อประเมินด้านพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ทั้งด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรมและด้านปัญญาธรรม และเพื่อประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ   โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการทั้งสิ้น 126 คน ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 51 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 51 คน  ในการประเมินใช้วิธีประเมินแบบซิปป์ ( CIPP  Model )  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 5  ฉบับ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้


ผลการประเมิน


ผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้  มีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้


              1.  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การส่งเสริมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สามารถดำเนินการได้จริง สังคม  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน  ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  การดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สามารถแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยของนักเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก


2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ แนวทางของการจัดกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือมีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากเช่นกัน


3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมินพบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การออกแบบรายงานและจัดทำรายงานการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน) อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมตามโครงการ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน  ส่วนรายการประเมินที่ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง


4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Products  Evaluation) ของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน และด้านพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ดังนี้


   4.1 ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคารวธรรม  อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านปัญญาธรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน  และด้านที่มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านสามัคคีธรรมธรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก


   4.2 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด โดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน พบว่า รายการประเมินที่ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาธิปไตย  อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการประเมินที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ หลังสิ้นสุดโครงการนักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตย  อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และรายการประเมินที่ผลการประเมินต่ำสุดคือทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม อยู่ในระดับมาก


 


ข้อเสนอแนะ


จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผู้ประเมินโครงการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้


1. ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน


  1.1 ควรมีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการในระยะยาว


  1.2 ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ  ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบถึงความต้องการจำเป็นและการเตรียมการทั้งด้านคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนขั้นตอนกิจกรรม เพื่อจะได้เห็นความสำคัญของการพัฒนา ความต้องการจำเป็น และเตรียมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


1.3 ด้านบริบทของโครงการควรมีการชี้แจงให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงประโยชน์


ของการดำเนินโครงการ รวมทั้งทำความเข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้ทุกคนได้รับทราบ


1.4 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการใช้งานในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  รวมทั้งการเตรียมงบประมาณ บุคลากรที่รับผิดชอบที่มีความเหมาะสมทั้งจำนวนและความรู้ความสามารถ และ การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ควรพิจารณาตัวบุคคลให้เหมาะสม กระจายอำนาจการดำเนินการให้ครอบคลุมภารกิจ มอบหมายภารกิจให้ชัดเจนตลอดทั้งจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในระดับโรงเรียนให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน


1.5 ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ   ควรเน้นการให้ความร่วมมือของผู้ที่


เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


    1.6 จากผลการประเมินโครงการพบว่าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งผลให้นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการมีพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยสูงขึ้น ดังนั้นจึงสมควรดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ใน   การจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินโครงการในครั้งต่อไป


 2.1 จากการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  สามารถจัดทำได้ในทุกโรงเรียนตามรูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ตลอดจนการเลือกกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของแต่ละโรงเรียน แต่ควรมีการปรับปรุงกิจกรรม การปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือท้องถิ่น เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในระยะยาวและยั่งยืน


 2.2 ควรมีการประเมินความคงสภาพของการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นระยะและต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์