http://www.thaigoodview.com/forum/48

ชื่อผลงาน รายงานโครงการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน
ชื่อผู้รายงาน นางจิตราภรณ์ ไคขุนทด โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีพุทธศักราช 2546 ในสถานศึกษาทำปรัชญาการศึกษาและหลักการของหลักสูตรกำหนดไว้ลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งโรงเรียนสนามบินได้ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ผลพบว่า เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดอยู่ในระดับที่ดี มีเพียงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อที่ 12 เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ซึ่งตรงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 1 สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว รักหนังสือและมีความสนใจในการอ่าน เขียน ซึ่งเด็กยังมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะนี้ น้อยกว่ามาตรฐานที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้
ดังนั้นนิทานหนูน้อยอาเซียน ถือเป็นสิ่งที่เด็กๆ ทุกคนชอบมาก นิทานเป็นสิ่งที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้แก่เด็ก สร้างความเพลิดเพลินและช่วยสนองความต้องการของเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะนิทานมีเนื้อหาต่อการปลูกฝังความดี ความละเอียดอ่อนข้างในจิตใจ สร้างความคิดริเริ่มและการเลียนแบบที่ดีให้กับเด็ก ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด ความคิดริเริ่มและการเลียนแบบที่ดีให้กับเด็ก ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือ ส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย
3. เป้าหมายในการพัฒนา
3.1 เชิงปริมาณ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน ที่ส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยพิจารณาจาก 1. เปิด ทำท่าอ่านหนังสือ พร้อมทั้งเล่าเรื่องไปด้วย 2. เข้ามุมหนังสือสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3. ชักชวน ให้เพื่อนนำหนังสือมาอ่าน 4. เด็กมีความสนใจและอยู่กับหนังสือได้นาน 5-10 นาที
3.2 เชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมรักการอ่านที่
4. ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรม
การส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
4.1 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรม จำนวน 23 แผน
4.2 พัฒนาเครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 23 แผน นิทานหนูน้อยอาเซียน จำนวน 9 เล่ม และภาพประกอบชุดหนูน้อยอาเซียน จำนวน 11 เล่ม
4.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
1) การเตรียมความพร้อม
(1) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก
(2) จัดป้ายนิเทศ หมุนเวียนเปลี่ยนเป็นระยะๆ เพื่อเป็นแรงดึงดูดใจและกระตุ้นให้เด็กอยากอ่าน
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านได้กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการอ่าน
ขั้นที่ 2 ขั้นการเริ่ม
ขั้นที่ 3 ขั้นการอ่าน
(2) กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม “อุ้มลูกน้อย ร้อยรักด้วยนิทาน” โดยทำหนังสือแจ้งรายละเอียดกิจกรรม และให้เด็กยืมนิทานกลับไปให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังทุกวันๆ ละ 1 เรื่อง และบันทึกแบบบันทึกกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน
- จัดกิจกรรม”บ้านหนูน้อยอาเซียนรักการอ่าน” โดยเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้สนใจ มาร่วมกิจกรรม
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านนิสัยรักการอ่าน
2) หาค่าร้อยละความถี่แบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน
3) หาค่าเฉลี่ยข้อมูลจากแบบบันทึกการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านโดยผู้ปกครอง
4.5 สรุปผล และจัดทำรายงานการดำเนินงาน
4.5.1 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา มีดังนี้
การสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัยประกอบด้วย
1) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านนิสัยรักการอ่าน
ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมส่งเสริมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย พบว่าคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย แผนที่1,2,3,4,5,……….23 มีคะแนนเฉลี่ย 3.73, 3.88, 4.52, 4.90, 5.40, 5.54, 5.58, 6.25, 6.45, 6.48, 6.82, 6.85,7.05, 7.08, 7.10, 7.23, 7.28, 7.75, 7.78, 7.80, 7.83, 7.85, 7.88 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68, 0.56, 0.71, 0.84, 1.13, 1.01, 1.08, 1.05, 0.88, 0.88, 0.82, 0.80, 0.79, 0.76, 0.74, 0.70, 0.60, 0.44, 0.42, 0.41, 0.38, 0.36, 0.33 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ สรุปผลพฤติกรรมส่งเสริมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยได้ค่าเฉลี่ย 6.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24
- แบบสังเกตพฤติกรรมส่งเสริมรักการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 0.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 7.90 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีพฤติกรรมรักการอ่านสูงขึ้น หลังการจัดกิจกรรม
2) แบบบันทึกความถี่การอ่านนิทานในมุมนิทานของเด็กปฐมวัย พบว่าคะแนนความถี่การอ่านนิทานในมุมนิทานของเด็กปฐมวัยคิดเป็นร้อยละ 99.24
3) แบบบันทึกการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน ในกิจกรรมอุ้มลูกน้อย ร้อยรักด้วยนิทาน สำหรับให้ผู้ปกครองบันทึกกิจกรรมที่ทำร่วมกับลูกที่บ้าน พบว่าคะแนนบันทึกการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน ในกิจกรรมอุ้มลูกน้อย ร้อยรัก ด้วยนิทานสำหรับผู้ปกครองบันทึกกิจกรรมที่ทำร่วมกับลูกที่บ้าน รวมคะแนนเฉลี่ย 44.69 ร้อยละ 89.38
สรุปบันทึกความพึงพอใจ สำหรับผู้ปกครองโครงการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านเด็กปฐมวัย
รวมคะแนนบันทึกความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 52 ระดับมาก ร้อยละ 46 ระดับปานกลาง ร้อยละ 2
สูงขึ้น หลังการจัดกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์