รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูก เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพกายและการป้องกันโรค

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพกายและการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ผู้วิจัย             นางสาวมณฑา  พัฒนกิจ

ปีการศึกษา      2558

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพกาย                  และการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผล ของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพกายและการป้องกันโรค                ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพกายและการป้องกันโรค ประชากรที่ใช้ในการวิจัย               เป็นประชากรเป้าหมาย คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านน้ำตก อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  จำนวน  7  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  1) บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพกายและการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   2) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพกายและการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพกายและการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพกายและการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

 

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพกายและการป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษา     ปีที่  5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.38/82.14  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพกายและการป้องกันโรค     ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ  0.57  หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  .57

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพกายและการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  อยู่ในระดับมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 152 คน กำลังออนไลน์