รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและคุณธรรมเด็กไทย สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3


ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและ


                           คุณธรรมเด็กไทย สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3


ผู้วิจัย                นางไหมละโฉม  หละสัน


ปีที่ศึกษาค้นคว้า 2558 


บทคัดย่อ


                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความ สามารถด้านการอ่านและคุณธรรมเด็กไทย ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและคุณธรรมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและคุณธรรมเด็กไทย  3) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและคุณธรรมเด็กไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ภาคเรียนที่ 1          ปีการศึกษา 2558 อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความ สามารถด้านการอ่านและคุณธรรมเด็กไทย  จำนวน 24 แผน หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและคุณธรรมเด็กไทย จำนวน 12 เล่ม แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านและคุณธรรม จำนวน            20 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.20-1.00  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 แบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าที (t - test) แบบ  Dependent  Group   และค่าประสิทธิภาพของหนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถด้าน         การอ่านและคุณธรรมเด็กไทย  ( / ) 


            ผลการวิจัยพบว่า


1.      ประสิทธิภาพของหนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและคุณธรรมเด็กไทย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.24/81.29  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80 


2.    หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถด้าน               การอ่านและคุณธรรมเด็กไทย  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความสามารถด้านการอ่านและคุณธรรม สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและคุณธรรมเด็กไทย  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    


            3.          ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและคุณธรรมเด็กไทย  อยู่ในระดับมาก         

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 124 คน กำลังออนไลน์