รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD) ชั้น ป.4

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง   การหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD)

               ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

ผู้วิจัย            อภิญญา           คงนุรัตน์

ตำแหน่ง        ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านดงมัน   อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์

ปีการศึกษา     2558 

 

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการรายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4            มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ  1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ก่อนเรียนและหลังเรียน   3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การหาร  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4     4)  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านดงมัน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   เขต 1   ปีการศึกษา   2558    จำนวนนักเรียน   22  คน   โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย   1) ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง      การหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จำนวน 9 ชุด  ค่าคะแนนเฉลี่ยของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ทั้ง  9 ชุด  เท่ากับ  4.87      2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  9  แผน แผนละ  2   ชั่วโมง  รวม 18  ชั่วโมง  ค่าคะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง  9  ชุด  เท่ากับ  4.83       3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    เรื่อง การหาร  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่  0.45 - 0.81  ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่  0.20 – 0.67  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.93      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า  t

                    ผลการวิจัยพบว่า 

                   1.    ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD)    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพ  ( E1/E2 )   เท่ากับ   83.19/81.67      ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งได้คือ  75/75                  

                   2.    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD)    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                   3.   ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    มีค่าเท่ากับ  0.7095 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น 0.7095  หรือคิดเป็นร้อยละ 70.95

                  4.     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD) กับเมื่อหลังเรียนระยะเวลาผ่านไป  14  วันไม่แตกต่างกัน  แสดงว่าชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทำให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์