ความเป็นมา

รูปภาพของ sss30341

 

ความเป็นมา

 

 

 ข้อมูลทั่วไป             แผนที่             หน้าหลัก

 

 

 

 

ความเป็นมา

 

ในอดีตโรงเรียนนี้มีชื่อเรียกที่คุรุสภาว่า “โรงเรียนมหาเมฆ” ต่อเมื่อเปิดเรียนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2496 จึงใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนนทรี” และได้เพิ่มเติมเป็น “โรงเรียนนนทรีวิทยา” เมื่อ พ.ศ. 2513  นายจง ศรีสนธิ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก ด้วยต าแหน่ง “ครูใหญ่” โดยมีอดีตก านันชื่อ นายฉัตร บานเย็น เป็น
ผู้อุปการะโรงเรียน

การด าเนินการก่อสร้างโรงเรียน เริ่มด้วยกระทรวงศึกษาธิการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียน เพราะมี นักเรียนจ านวนมากไม่มีที่เรียน  ด าเนินการจัดหาซื้อที่ดิน ณ ท้องที่ทุ่งมหาเมฆ ต าบลช่องนนทรี อ าเภอยาน นาวา จังหวัดพระนคร  จ านวน 51 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงจาก ฝา ล าแพนกั้นห้องเป็นสี่ห้องครึ่ง มีโต๊ะครู 3 ชุด โต๊ะม้านั่งนักเรียนแบบยาวๆ นั่งได้ 2 – 3 คน จ านวน 88 ชุด ส้วมซึม 2 ที่นั่ง 1 แห่ง เปิดท าการสอนนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียนด้วยจ านวนนักเรียน 53 คน
  เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งนั้นสภาพพื้นที่ของโรงเรียนเป็นทุ่งนา การคมนาคมไม่สะดวก โรงเรียนไม่มี ทางเข้าออก เพราะที่ดินของโรงเรียนไม่มีทางออกสู่ถนนใหญ่ เจ้าของที่ดินบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนตีรั้วสังกะสี บริเวณหน้าโรงเรียน ท าให้นักเรียนไม่สามารถออกสู่ถนนใหญ่ได้  จึงซื้อที่ดินทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ โรงเรียนกว้าง 3 วา ยาว 50 วา เพื่อจัดท าถนนเป็นทางเข้า – ออกโรงเรียนในปี พ.ศ. 2497

พ.ศ. 2498 สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น 14 ห้องเรียน นับว่าเป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรก และขุด ดินถม ท าสนามสูง 30 ซม. กว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร พ.ศ. 2500 สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 12 ห้องเรียน
พ.ศ. 2502 สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น จ านวน 12 ห้องเรียน สร้างโรงอาหารกึ่งหอประชุมในรูปแบบตัว L
และปรับปรุงให้เต็มรูปแบบเป็นห้องคหกรรม ใน พ.ศ.2505
ในปี พ.ศ. 2506  พ.ศ. 2512 สร้างอาคารเรียนโครงเสริมเหล็กเป็นตึก 3 ชั้น จ านวน 18 ห้องเรียน  โรงเรียนนนทรี
ได้เพิ่มชื่อเป็น “โรงเรียนนนทรีวิทยา” ในปี พ.ศ. 2513

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล :http://www.nonsi.ac.th/?p=113

ที่มาของภาพที่จัดทำแบนเนอร์ : 

จัดทำโดย : น.ส.รินรดา   กอบการดำรงกุล

               น.ส.ลิปรางศ์   จีนวงศ์

               น.ส.ธัญชนก   สกุลปทุมมาล์ย

               น.ส.ปริมประภา   จันทร์คำ

  นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์