รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้้

เรื่องที่วิจัย       :   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                         เรื่อง  อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค

                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

ผู้วิจัย              :  นางสุทธิณี   ราชจินดา 

ปีที่วิจัย           :   ปีการศึกษา 2558

สถานที่วิจัย      :  โรงเรียนบ้านปลายทอน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                                    

                       นครศรีธรรมราช   เขต 4

 

บทคัดย่อ

 

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง  อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง  อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านปลายทอน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จำนวน 18  คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 6 ชุด คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง  อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง  อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () การทดสอบค่าที (t-test dependent samples) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)

   ผลการวิจัยพบว่า   

                 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ  82.87/83.89 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง  อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3.  ดัชนีประสิทธิผลด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง  อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6009  หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.09

                4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง  อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระดับมาก (= 4.37, = 0.66)

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak