แผนที่

รูปภาพของ sss30341

 

 

แผนที่

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป           ความเป็นมา         หน้าแรก

 

 

แผนที่

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : goo.gl/8Xbqkf

ที่มาของภาพที่จัดทำแบนเนอร์ : 

จัดทำโดย : น.ส.รินรดา   กอบการดำรงกุล

               น.ส.ลิปรางศ์   จีนวงศ์

               น.ส.ธัญชนก   สกุลปทุมมาล์ย

               น.ส.ปริมประภา   จันทร์คำ

  นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร