รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบสุริยะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบสุริยะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 25  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ระบบสุริยะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 7  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.44-0.72  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.31-0.94 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.86   และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t - test ( Dependent Samples )

ผลการวิจัยพบว่า
1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสุริยะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/80.69  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

             2.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสุริยะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            3.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  ( )  เท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) เท่ากับ 0.61 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์