รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้ศึกษา นางสาวนฤมล คุณแก้ว
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

บทคัดย่อ

การพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยรวมและจำแนกรายทักษะหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 6 เล่ม (2) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 26 แผน (3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติหาค่าที t-test แบบ Dependent Samples สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t – test แบบ Dependent Sampling
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.18/82.43 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. พัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยก่อนการจัดประสบการณ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.15 และหลังการจัดประสบการณ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.00 ค่าร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 40.85 ซึ่งหมายถึงว่า การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น และเมื่อพิจารณาในรายทักษะ พบว่า เด็กมีพัฒนาการทักษะการสังเกตมากที่สุด โดยมีค่าร้อยละของความก้าวหน้า เท่ากับ 45.80 รองลงมาคือ ทักษะการสื่อความหมาย, ทักษะการลงความเห็น และทักษะการจำแนก โดยมีค่าร้อยละของความก้าวหน้า เท่ากับ 40.20, 40.00 และ 37.20 ตามลำดับ
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์