การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดประสบการณ์แบบโครงการของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

ชื่อผลงาน การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดประสบการณ์แบบโครงการของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ผู้วิจัย หทัยรัตน์ สงสม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดประสบการณ์แบบโครงการของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อน และหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สังกัดเทศบาลนครยะลา ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ห้องที่ผู้วิจัยเป็นผู้จัดประสบการณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 94.64/93.47 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)
2. ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังจัดประสบการณ์ โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ แบบโครงการสูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์