รายงานการใช้ชุดเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้ศึกษา นางดารารัตน์ สุภาคมล
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุดเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 4 ชุด แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 40 แผน แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ชุด และแบบสังเกตพัฒนาการระหว่างทำกิจกรรม จำนวน 40 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบระดับพัฒนาการเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้ชุดเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมหลังการใช้ชุดเสริมประสบการณ์สูงกว่าก่อนการใช้ชุดเสริมประสบการณ์ โดยก่อนการใช้ชุดเสริมประสบการณ์ มีระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 คิดเป็นร้อยละ 74.85 และหลังการใช้ชุดเสริมประสบการณ์ มีระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 คิดเป็นร้อยละ 89.47
2. ผลการเปรียบเทียบระดับพัฒนาการเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัดและทักษะการทดลอง มีระดับพัฒนาการเฉลี่ยหลังการใช้ชุดเสริมประสบการณ์สูงกว่าก่อนการใช้ชุดเสริมประสบการณ์ทุกทักษะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์