การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)
ผู้วิจัย      นางสุดวนิดา เหลือบุญชู ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
             โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)
ปีที่วิจัย   2558
                                                                             บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) ความเข้าใจและความสามารถในการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ได้โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศการสอนประกอบกับหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดำเนินการ 2 วงรอบ (Spiral) แต่ละวงรอบ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 9 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบประเมินและแบบบันทึกผลการนิเทศ การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
        ผลการวิจัยพบว่า หลังการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยได้ในระดับมากและเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้ดีขึ้นจึงได้พัฒนา ในวงรอบที่ 2 ผลการพัฒนา บุคลากรมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมมากขึ้น
        โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศการศึกษา ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสามารถจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์